Search for content and authors
 

Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE

Anna Swiderska - Sroda ,  Joanna Sobczyk ,  Iwona E. Malka ,  Witold Łojkowski 

Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC), Sokołowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

Rynek nanoproduktów osiągnął wysoki stopień zaawansowania i spodziewany jest dalszy jego wzrost, zarówno pod względem różnorodności asortymentu, jak i oczekiwanych dochodów. W tym świetle, nanotechnologia jest szansą rozwoju ekonomicznego Europy, szczególnie krajów Europy Centralnej. Dlatego, podejmowanych jest wiele inicjatyw, które mają zabezpieczyć ważną pozycję Europy na globalnym rynku nanotechnologii, oraz przyspieszyć rozwój europejskiego nano-biznesu. Przykładem takich działań jest projekt NANOFORCE, który ma wspomóc rozwój nanotechnologii w poszczególnych regionach Europy Centralnej poprzez aktywację współpracy pomiędzy przemysłem a jednostkami naukowymi, jak również pomiędzy instytucjami państwowymi i prywatnymi.

Jednym z zadań NANOFORCE jest rozpoznanie infrastruktury oraz specjalizacji nanotechnologicznych w krajach partnerów projektu, a także analiza stanu wiedzy i uregulowań prawnych w dziedzinie nano-bezpieczeństwa. W tym celu została przeprowadzona akcja ankietowa, którą objęto zarówno ośrodki nanukowo-badawcze, jak i producentów zainteresowanych nanotechnologią.

W Polsce badanie spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród instytucji naukowych, oraz bardzo nikłym w sektorze przemysłowym. Potwierdza to opinię o pilnej potrzebie popularyzacji nanotechnologii wśród krajowych producentów, w tym ukazanie im potencjału dochodowego tej grupy wyrobów. Pozytywnym aspektem stanu nanotechnologii w Polsce jest silne zaplecze naukowo-badawcze, na bazie którego możliwy jest rozwój rodzimego nano-biznesu.

W oparciu o wyniki ankiety stwierdzono, że polską specjalnością w dziedzinie nanotechnologii są nano-metale i materiały kompozytowe. Zauważono przy tym, że znaczna część obszarów zainteresowania naukowców nie pokrywa się z obszarami ważnymi dla reprezentantów przemysłu. Wskazuje to na konieczność ściślejszej współpracy pomiędzy tymi dwoma środowiskami, jak również na potrzebę zmiany systemu wyboru priorytetowych tematów badawczych tak, aby w większym stopniu były one powiązane z oczekiwaniami przemysłu.

Ważną częścią ankiety były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w nanotechnologii. Okazało się, że według jednej trzeciej respondentów nanomateriały mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, przy czym świadomość ta była wyższa w sektorze państwowym niż w prywatnym.

Pomimo, że wśród respondentów dominowała opinia, iż nanomateriały są bezpieczne, to większość z nich postulowała konieczność wprowadzenia uregulowań prawnych, dedykowanych tej grupie substancji. Oczekiwana jest w tym względzie ścisła współpraca pomiędzy środowiskami związanymi z nanotechnologią a jednostkami rządowymi, odpowiedzialnymi za tego typu działania.

W niniejszej pracy przedstawiony będzie stan nanotechnologii w Polsce, opisany na podstawie wyników wspomnianych wyżej badań ankietowych. 

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nano-Biotechnologia PL, by Anna Swiderska - Sroda
See On-line Journal of Nano-Biotechnologia PL

Submitted: 2012-07-01 16:37
Revised:   2012-07-08 14:32