Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE

Anna Swiderska - Sroda ,  Joanna Sobczyk ,  Iwona E. Malka ,  Witold Łojkowski 

Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC), Sokołowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

Rynek nanoproduktów osiągnął wysoki stopień zaawansowania i spodziewany jest dalszy jego wzrost, zarówno pod względem różnorodności asortymentu, jak i oczekiwanych dochodów. W tym świetle, nanotechnologia jest szansą rozwoju ekonomicznego Europy, szczególnie krajów Europy Centralnej. Dlatego, podejmowanych jest wiele inicjatyw, które mają zabezpieczyć ważną pozycję Europy na globalnym rynku nanotechnologii, oraz przyspieszyć rozwój europejskiego nano-biznesu. Przykładem takich działań jest projekt NANOFORCE, który ma wspomóc rozwój nanotechnologii w poszczególnych regionach Europy Centralnej poprzez aktywację współpracy pomiędzy przemysłem a jednostkami naukowymi, jak również pomiędzy instytucjami państwowymi i prywatnymi.

Jednym z zadań NANOFORCE jest rozpoznanie infrastruktury oraz specjalizacji nanotechnologicznych w krajach partnerów projektu, a także analiza stanu wiedzy i uregulowań prawnych w dziedzinie nano-bezpieczeństwa. W tym celu została przeprowadzona akcja ankietowa, którą objęto zarówno ośrodki nanukowo-badawcze, jak i producentów zainteresowanych nanotechnologią.

W Polsce badanie spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród instytucji naukowych, oraz bardzo nikłym w sektorze przemysłowym. Potwierdza to opinię o pilnej potrzebie popularyzacji nanotechnologii wśród krajowych producentów, w tym ukazanie im potencjału dochodowego tej grupy wyrobów. Pozytywnym aspektem stanu nanotechnologii w Polsce jest silne zaplecze naukowo-badawcze, na bazie którego możliwy jest rozwój rodzimego nano-biznesu.

W oparciu o wyniki ankiety stwierdzono, że polską specjalnością w dziedzinie nanotechnologii są nano-metale i materiały kompozytowe. Zauważono przy tym, że znaczna część obszarów zainteresowania naukowców nie pokrywa się z obszarami ważnymi dla reprezentantów przemysłu. Wskazuje to na konieczność ściślejszej współpracy pomiędzy tymi dwoma środowiskami, jak również na potrzebę zmiany systemu wyboru priorytetowych tematów badawczych tak, aby w większym stopniu były one powiązane z oczekiwaniami przemysłu.

Ważną częścią ankiety były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w nanotechnologii. Okazało się, że według jednej trzeciej respondentów nanomateriały mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, przy czym świadomość ta była wyższa w sektorze państwowym niż w prywatnym.

Pomimo, że wśród respondentów dominowała opinia, iż nanomateriały są bezpieczne, to większość z nich postulowała konieczność wprowadzenia uregulowań prawnych, dedykowanych tej grupie substancji. Oczekiwana jest w tym względzie ścisła współpraca pomiędzy środowiskami związanymi z nanotechnologią a jednostkami rządowymi, odpowiedzialnymi za tego typu działania.

W niniejszej pracy przedstawiony będzie stan nanotechnologii w Polsce, opisany na podstawie wyników wspomnianych wyżej badań ankietowych. 

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/28331 must be provided.

 

Related papers
 1. Optical oxygen sensor for safe operation in hazardous areas
 2.   Optical oxygen sensor for safe operation  in hazardous areas
 3. Quo Vadis nanotechnology- for various stakeholders
 4. Opening of the Thursday Sessions of NanoPl 2014
 5. Microwave reactors for nanoparticle's synthesis
 6. Opening of Nano-Bio-Med session
 7. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 8. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 9. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 10. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 11. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 12. Microwave Solvothermal Technology (MSS) for nanoparticle synthesis
 13. Zaawansowana Charakteryzacja Nanocząstek
 14. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 15. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 16. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 17. Polish Nanotechnology Platform - a discussion group at Linked-In
 18. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 19. Nanometrology as a tool for nanotechnology problems solving
 20. Creating a Polish Nano-Bio-Technology and  Nano-Medicine Platform?
 21. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 22. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 23. Nanoforce project, presentation of goals and achivements
 24. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 25. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 26. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 27. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 28. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 29. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 30. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 31. ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
 32. Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
 33. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 34. Welcome address
 35. Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
 36. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 37. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 38. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 39. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 40. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 41. Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 42. Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 43. Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 44. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 45. Nanosafety - challenge of nowadays
 46. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 47. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 48. Podsumowanie
 49. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 50. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 51. Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
 52. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 53. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 54. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 55. Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
 56. Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
 57. Otwarcie konferencji
 58. Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
 59. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 60. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 61. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 62. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 63. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 64. Advanced nanoporous yttria-stabilized zirconia ceramics for luminescent oxygen sensors
 65. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 66. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 67. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 68. Influence of cycling on microstructure and hydriding/dehydriding properties of nanocrystalline magnesium hydride with nanosized niobium fluoride
 69. Hydrogen absorption and desorption kinetics of magnesium hydride nanocomposite with nanosized metal oxides as catalysts
 70. Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
 71. Strategia rozwoju badań nanoproszków
 72. Error bars in powder diffraction
 73. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 74. Characterization of nanopowders
 75. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 76. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 77. A summary of results obtained in Working Group 002 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 78. Summary of activities of Working Group D30/003 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 79. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 80. Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions
 81. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 82. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 83. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 84. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 85. Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids
 86. Advanced nanostructural zirconia ceramics for optical oxygen sensors
 87. Study of undoped and doped zirconia nanocrystals luminescence
 88. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 89. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 90. Zirconia-based nanomaterials for oxygen sensor - generation, characterisation and optical properties
 91. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 92. Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG)
 93. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 94. Particle Size Distribution of ZrO2:Pr3+- Influences of pH, High Power Ultrasound, Surfactant and Dopant Quantity
 95. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 96. Cathodoluminescence of Al doped ZnO nanopowders
 97. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 98. Luminescence and structural properties of rare-earth doped YAG nanoceramics
 99. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 100. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 101. Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites
 102. Investigations on the utilization of nano zinc oxides synthesized by hydrothermal method in rubber compounds
 103. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 104. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 105. Dyfraktometryczna analiza mikro- i makro-naprężeń w spiekach i kompozytach otrzymanych pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą.
 106. Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
 107. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 108. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 109. Synthesis of nanopowders at elevated pressure and their characterisation - summary of work of the WG-002
 110. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 111. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 112. SWOT analysis of various reactors used for synthesis of nanopwoders in our Working Group
 113. Preliminary research on zirconia based optical oxygen sensor
 114. Preparation and electrical properties of the BaTiO3 nanoceramics
 115. Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME
 116. Microstructural Evolution in Mechanical Alloying and Hot Pressing of Aluminium and 316 Stainless Steel Powder Blend
 117. Time-resolved luminescence of nanostructured ZnO
 118. Prediction of degree of localisation of misfit dislocation cores in intercrystalline interfaces based on interfacial adhesion
 119. Kinetic and thermodynamic factors leading to dissolution of cementite in pearlitic steel subjected to severe plastic deformation under pressure
 120. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 121. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 122. Optical investigations of RE-doped YAG nanoceramics
 123. Nanocrystalline SiC compacts obtained by sintering of laser synthesized nanopowders under extreme pressures
 124. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 125. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 126. Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled luminescence properties
 127. Sintering of nanopowders under high pressure
 128. Synthesis and properties of GaAs nano-composites
 129. SiC-Zn nanocomposites obtained using high-pressure infiltration technique
 130. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 131. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 132. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 133. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 134. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 135. Excellent mechanical properties of UFG metals and alloys, subjected to combination of severe plastic deformation methods.
 136. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 137. Development of microstructure and mechanical properties in nickel deformed by hydrostatic extrusion
 138. Structural and luminescence properties of yttrium-aluminum garnet (YAG) nanoceramics
 139. Biocompatibility of thin films based on hydrothermal synthesized HAp
 140. Hybrid HAp- maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in situ functionalisation
 141. Fabrication and electrical properties of Eu3+:BaTiO3 nanoceramics for SOFC
 142. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 143. Molecular impurities in the luminescent ZnO nanocrystals
 144. Powder precursors for nanoceramics: cleaning and compaction
 145. Investigation of the microstructure of SiC-Zn nanocomposites by microscopic methods: SEM, AFM and TEM
 146. Sythesis of metal-ceramic nanocomposites by high-pressure infiltration
 147. X-Ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer
 148. Diffusion and diffusion induced defects in GaN
 149. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 150. Microwave driven hydrothermal synthesis of iron oxide - the effect of process parameter on the properties of the nanopowders
 151. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 152. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 153. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 154. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 155. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 156. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 157. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 158. Pressure Effect on Grain Boundary Diffusion in Al Bicrystals
 159. Microstructure of Surface Layers of Raiways After Heavy Exploatation
 160. Normal Grain Growth in 2-d Strips of Polycrystalline Aluminium Under High Pressure
 161. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 162. High Pressure Effect on Grain Boundary Wetting in Aluminium Bicrystals
 163. Pressure Effect on Interface Energy, Diffusion and Reactions
 164. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 165. The Strain Induced Cementite Dissolution in Carbon Steels-Experimental Facts and Theoretical Approach
 166. Effect of SPD Grain Refinement and Peculiarity of Structure and Mechanical Properties of UFG Ni
 167. Luminescense of Nanosize ZrO2
 168. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 169. Nanostructure Formation on the Surface of Railway Tracks and Wheelsets
 170. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 171. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders
 172. Indentation Technique for Determination if Mechanical Behavior of Nanomaterials (Bulk and Coatings)

Presentation: Poster at Nano-Biotechnologia PL, by Anna Swiderska - Sroda
See On-line Journal of Nano-Biotechnologia PL

Submitted: 2012-07-01 16:37
Revised:  2012-07-08 14:32
Google
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine