Search for content and authors
 

Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT

Iwona E. Malka ,  Anna Swiderska - Sroda ,  Witold Łojkowski 

Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC), Sokołowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

Specjalizacją Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny Instytutu Wysokich Ciśnień (PAN) są synteza i kompleksowe badania nanomateriałów. Prace w tym obszarze wymagają zastosowania nowoczesnych, zaawansowanych aparatów pomiarowych. Jednym z nich jest system do badań stabilności temperaturowej, zakupiony w roku 2010 dzięki współfinansowaniu z europejskiego projektu CePT (Centre for Preclinical Research and Technology). Jest to układ złożony z trzech komplementarnych urządzeń. Główną częścią układu jest aparat do jednoczesnej analizy termicznej (Simultaneous Thermoanalysis-STA) firmy Netzsch, łączący dwie techniki badawcze: termograwimetrię (Thermogravimetry-TG) i skaningową kalorymetrię różnicową (Differential Scanning Calorymetry-DSC). Urządzenie to połączone jest z dwoma spektrometrami: masowym i podczerwieni (Quadrupole Mass Spectrometer- QMS i Fourier Transform Infrared Spectroscopy-FTIR), umożliwiającymi analizę składu chemicznego gazów wydzielających się z badanej próbki w trakcie jej ogrzewania. Tak zaprojektowane stanowisko badawcze daje możliwość realizacji specjalistycznych badań, niezbędnych w charakteryzacji nanomateriałów. Na przykład, dla nano-hydroksyapatytu ogrzewanego do 1300ºC rejestrowano zarówno desorpcję wody jak i przemianę fazową, co jest niezwykle trudne do zaobserwowania innymi technikami badawczymi. Badania DSC-TG-QMS wykorzystano do ustalenia warunków obróbki termicznej nano–ZrO2, stosowanego jako czujnik tlenu. W przypadku materiału zdolnego do magazynowania wodoru w fazie stałej (nanokrystaliczny MgH2 z dodatkami katalitycznymi) stwierdzono, że wodór nie jest jedynym gazem, który się uwalnia podczas dekompozycji próbki. Zaprezentowane przykłady, które stanowią jedynie część badań prowadzonych w Laboratorium Nanostruktur, wskazują na istotność, a zarazem  uniwersalność metody DSC-TG-QMS-FTIR w badaniach nanomateriałów.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nano-Biotechnologia PL, by Iwona E. Malka
See On-line Journal of Nano-Biotechnologia PL

Submitted: 2012-06-26 08:26
Revised:   2012-09-16 16:37