Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT

Iwona E. Malka ,  Anna Swiderska - Sroda ,  Witold Łojkowski 

Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC), Sokołowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

Specjalizacją Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny Instytutu Wysokich Ciśnień (PAN) są synteza i kompleksowe badania nanomateriałów. Prace w tym obszarze wymagają zastosowania nowoczesnych, zaawansowanych aparatów pomiarowych. Jednym z nich jest system do badań stabilności temperaturowej, zakupiony w roku 2010 dzięki współfinansowaniu z europejskiego projektu CePT (Centre for Preclinical Research and Technology). Jest to układ złożony z trzech komplementarnych urządzeń. Główną częścią układu jest aparat do jednoczesnej analizy termicznej (Simultaneous Thermoanalysis-STA) firmy Netzsch, łączący dwie techniki badawcze: termograwimetrię (Thermogravimetry-TG) i skaningową kalorymetrię różnicową (Differential Scanning Calorymetry-DSC). Urządzenie to połączone jest z dwoma spektrometrami: masowym i podczerwieni (Quadrupole Mass Spectrometer- QMS i Fourier Transform Infrared Spectroscopy-FTIR), umożliwiającymi analizę składu chemicznego gazów wydzielających się z badanej próbki w trakcie jej ogrzewania. Tak zaprojektowane stanowisko badawcze daje możliwość realizacji specjalistycznych badań, niezbędnych w charakteryzacji nanomateriałów. Na przykład, dla nano-hydroksyapatytu ogrzewanego do 1300ºC rejestrowano zarówno desorpcję wody jak i przemianę fazową, co jest niezwykle trudne do zaobserwowania innymi technikami badawczymi. Badania DSC-TG-QMS wykorzystano do ustalenia warunków obróbki termicznej nano–ZrO2, stosowanego jako czujnik tlenu. W przypadku materiału zdolnego do magazynowania wodoru w fazie stałej (nanokrystaliczny MgH2 z dodatkami katalitycznymi) stwierdzono, że wodór nie jest jedynym gazem, który się uwalnia podczas dekompozycji próbki. Zaprezentowane przykłady, które stanowią jedynie część badań prowadzonych w Laboratorium Nanostruktur, wskazują na istotność, a zarazem  uniwersalność metody DSC-TG-QMS-FTIR w badaniach nanomateriałów.

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/28250 must be provided.

 

Related papers
 1. Optical oxygen sensor for safe operation in hazardous areas
 2.   Optical oxygen sensor for safe operation  in hazardous areas
 3. Quo Vadis nanotechnology- for various stakeholders
 4. Opening of the Thursday Sessions of NanoPl 2014
 5. Microwave reactors for nanoparticle's synthesis
 6. Opening of Nano-Bio-Med session
 7. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 8. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 9. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 10. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 11. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 12. Microwave Solvothermal Technology (MSS) for nanoparticle synthesis
 13. Zaawansowana Charakteryzacja Nanocząstek
 14. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 15. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 16. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 17. Polish Nanotechnology Platform - a discussion group at Linked-In
 18. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 19. Nanometrology as a tool for nanotechnology problems solving
 20. Creating a Polish Nano-Bio-Technology and  Nano-Medicine Platform?
 21. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 22. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 23. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 24. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 25. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 26. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 27. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 28. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 29. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 30. ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
 31. Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
 32. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 33. Welcome address
 34. Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
 35. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 36. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 37. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 38. Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
 39. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 40. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 41. Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 42. Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 43. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 44. Nanosafety - challenge of nowadays
 45. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 46. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 47. Podsumowanie
 48. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 49. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 50. Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
 51. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 52. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 53. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 54. Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
 55. Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
 56. Otwarcie konferencji
 57. Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
 58. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 59. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 60. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 61. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 62. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 63. Advanced nanoporous yttria-stabilized zirconia ceramics for luminescent oxygen sensors
 64. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 65. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 66. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 67. Influence of cycling on microstructure and hydriding/dehydriding properties of nanocrystalline magnesium hydride with nanosized niobium fluoride
 68. Hydrogen absorption and desorption kinetics of magnesium hydride nanocomposite with nanosized metal oxides as catalysts
 69. Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
 70. Strategia rozwoju badań nanoproszków
 71. Error bars in powder diffraction
 72. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 73. Characterization of nanopowders
 74. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 75. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 76. A summary of results obtained in Working Group 002 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 77. Summary of activities of Working Group D30/003 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 78. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 79. Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions
 80. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 81. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 82. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 83. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 84. Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids
 85. Advanced nanostructural zirconia ceramics for optical oxygen sensors
 86. Study of undoped and doped zirconia nanocrystals luminescence
 87. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 88. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 89. Zirconia-based nanomaterials for oxygen sensor - generation, characterisation and optical properties
 90. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 91. Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG)
 92. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 93. Particle Size Distribution of ZrO2:Pr3+- Influences of pH, High Power Ultrasound, Surfactant and Dopant Quantity
 94. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 95. Cathodoluminescence of Al doped ZnO nanopowders
 96. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 97. Luminescence and structural properties of rare-earth doped YAG nanoceramics
 98. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 99. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 100. Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites
 101. Investigations on the utilization of nano zinc oxides synthesized by hydrothermal method in rubber compounds
 102. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 103. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 104. Dyfraktometryczna analiza mikro- i makro-naprężeń w spiekach i kompozytach otrzymanych pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą.
 105. Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
 106. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 107. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 108. Synthesis of nanopowders at elevated pressure and their characterisation - summary of work of the WG-002
 109. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 110. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 111. SWOT analysis of various reactors used for synthesis of nanopwoders in our Working Group
 112. Preliminary research on zirconia based optical oxygen sensor
 113. Preparation and electrical properties of the BaTiO3 nanoceramics
 114. Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME
 115. Microstructural Evolution in Mechanical Alloying and Hot Pressing of Aluminium and 316 Stainless Steel Powder Blend
 116. Time-resolved luminescence of nanostructured ZnO
 117. Prediction of degree of localisation of misfit dislocation cores in intercrystalline interfaces based on interfacial adhesion
 118. Kinetic and thermodynamic factors leading to dissolution of cementite in pearlitic steel subjected to severe plastic deformation under pressure
 119. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 120. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 121. Optical investigations of RE-doped YAG nanoceramics
 122. Nanocrystalline SiC compacts obtained by sintering of laser synthesized nanopowders under extreme pressures
 123. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 124. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 125. Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled luminescence properties
 126. Sintering of nanopowders under high pressure
 127. Synthesis and properties of GaAs nano-composites
 128. SiC-Zn nanocomposites obtained using high-pressure infiltration technique
 129. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 130. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 131. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 132. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 133. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 134. Excellent mechanical properties of UFG metals and alloys, subjected to combination of severe plastic deformation methods.
 135. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 136. Development of microstructure and mechanical properties in nickel deformed by hydrostatic extrusion
 137. Structural and luminescence properties of yttrium-aluminum garnet (YAG) nanoceramics
 138. Biocompatibility of thin films based on hydrothermal synthesized HAp
 139. Hybrid HAp- maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in situ functionalisation
 140. Fabrication and electrical properties of Eu3+:BaTiO3 nanoceramics for SOFC
 141. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 142. Molecular impurities in the luminescent ZnO nanocrystals
 143. Powder precursors for nanoceramics: cleaning and compaction
 144. Investigation of the microstructure of SiC-Zn nanocomposites by microscopic methods: SEM, AFM and TEM
 145. Sythesis of metal-ceramic nanocomposites by high-pressure infiltration
 146. X-Ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer
 147. Diffusion and diffusion induced defects in GaN
 148. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 149. Microwave driven hydrothermal synthesis of iron oxide - the effect of process parameter on the properties of the nanopowders
 150. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 151. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 152. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 153. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 154. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 155. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 156. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 157. Pressure Effect on Grain Boundary Diffusion in Al Bicrystals
 158. Microstructure of Surface Layers of Raiways After Heavy Exploatation
 159. Normal Grain Growth in 2-d Strips of Polycrystalline Aluminium Under High Pressure
 160. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 161. High Pressure Effect on Grain Boundary Wetting in Aluminium Bicrystals
 162. Pressure Effect on Interface Energy, Diffusion and Reactions
 163. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 164. The Strain Induced Cementite Dissolution in Carbon Steels-Experimental Facts and Theoretical Approach
 165. Effect of SPD Grain Refinement and Peculiarity of Structure and Mechanical Properties of UFG Ni
 166. Luminescense of Nanosize ZrO2
 167. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 168. Nanostructure Formation on the Surface of Railway Tracks and Wheelsets
 169. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 170. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders
 171. Indentation Technique for Determination if Mechanical Behavior of Nanomaterials (Bulk and Coatings)

Presentation: Poster at Nano-Biotechnologia PL, by Iwona E. Malka
See On-line Journal of Nano-Biotechnologia PL

Submitted: 2012-06-26 08:26
Revised:  2012-09-16 16:37
Google
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine