Search for content and authors
 

Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT

Jacek Wojnarowicz ,  Agnieszka Opalińska ,  Dariusz Smoleń ,  Sylwia Kuśnieruk ,  Tadeusz Chudoba ,  Witold Łojkowski 

Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

   Kwestią wciąż nierozstrzygniętą/ niezdefiniowaną jest obieg nanokrystalicznego tlenku cynku w przyrodzie po zakończeniu czasu użytkowania kosmetyków czy wyrobów wzbogaconych nanoproszkiem ZnO. Zdefiniowanie „cyklu życia” tlenku cynku w przyrodzie, w szczególności wpływ formy nanokrystalicznej na życie organizmów żywych jest przedmiotem projektu NanoFATE. NanoFATE jest projektem europejskim realizowanym przez 12 partnerów z 9 krajów europejskich.  Celem projektu NanoFATE jest określenie wpływu toksyczności nanocząstek pochodzących z powszechnie stosowanych produktów na środowisko naturalne. Od wprowadzenia ich do produktu, poprzez przetwarzanie odpadów do ich ostatecznego miejsca składowania i utylizacji. Jednym ze sposobów śledzenia nanocząstek w środowisku naturalnym jest ich znakowanie poprzez domieszkowanie wybranymi jonami.

   Od ponad 10 lat Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny rozwija solwotermalną technologie wytwarzania nanocząstek. Proces opiera się na technologii MSS Mikrofalowej Solwotermalnej Syntezy. Prekursory reakcji (roztwory, zawiesiny) są zamknięte w zbiorniku ciśnieniowym i w wyniku ogrzewania energią mikrofalową temperatura rośnie powyżej punktu wrzenia. Proces MSS pozwala zapobiegać zanieczyszczeniu syntezy, poprzez szczelne zamknięcie naczynia reakcyjnego wykonanego z chemicznie obojętnego materiału, dzięki czemu otrzymujemy ultra-czysty produkt. W reaktorze mikrofalowym dodatkowo występuję efekt mieszania, dzięki czemu otrzymany produkt jest jednorodny. Innowacją technologii MSS jest możliwość kontrolowania wielkości krystalitów nanocząsteczek w wąskim rozkładzie wielkości. ZnO-NPS, ZnO:Co-NPS są syntetyzowane w reakcjach, które można wyrazić następująco:                

                                                 (CH3COO)2Zn › ZnO  

                         z(CH3CO2)2Zn + y(CH3CO2)2Co → Zn(1-x)CoxO

    Dzięki unikalnym na skale światową reaktorą mikrofalowych do solwotermalnych syntez, jesteśmy w stanie syntetyzować nanocząstki ZnO o kontrolowanych właściwościach. Powierzchnia właściwa otrzymanych nanoproszków ZnO naszych reaktorach mieści się w zakresie od 9 do 53 m2/g a wielkość ziarna wynosi od 20 do 150 nm. Na potrzeby projektu NanoFATE opracowano technologię otrzymywania wodnych zawiesin nanotlenku cynku. Wielkość aglomeratów ZnO, ZnO:Co wynosi od 60 do 150 nm, wartość potencjału zeta zawiesin mieści się w przedziale od 24 do 34 mV. Zawiesiny koloidalne charakteryzują się wysoką czystością. Otrzymuje się je bez użycia środków powierzchniowo czynnych oraz stabilizatorów. 

  Otrzymane zawiesiny scharakteryzowano pod wzgledem stabilności, rozpuszczalności, zmian wielkości aglomeratów, zmian właściwości fizykochemicznych. Badania rozpuszczalności nanoczastek przeprowadzane przy użyciu analizy kolorymetrycznej. Metoda kolorymetryczna polega na oznaczeniu zawartości danej substancji na podstawie intensywności zabarwienia jej roztworu i porównaniu z barwą roztworów wzorcowych tej substancji. Przy badaniach stabilności i zmian wielkości aglomeratów wykorzystywano analizatory DLS (Dynamic Light Scattering - DLS) oraz NTA (Nanoparticle Tracking Analysis).

 

Auxiliary resources (full texts, presentations, posters, etc.)
  1. POSTER: Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT, PDF document, version 1.5, 1.9MB
 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nano-Biotechnologia PL, by Jacek Wojnarowicz
See On-line Journal of Nano-Biotechnologia PL

Submitted: 2012-06-27 14:36
Revised:   2012-09-16 06:34