Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT

Jacek Wojnarowicz ,  Agnieszka Opalińska ,  Dariusz Smoleń ,  Sylwia Kuśnieruk ,  Tadeusz Chudoba ,  Witold Łojkowski 

Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

   Kwestią wciąż nierozstrzygniętą/ niezdefiniowaną jest obieg nanokrystalicznego tlenku cynku w przyrodzie po zakończeniu czasu użytkowania kosmetyków czy wyrobów wzbogaconych nanoproszkiem ZnO. Zdefiniowanie „cyklu życia” tlenku cynku w przyrodzie, w szczególności wpływ formy nanokrystalicznej na życie organizmów żywych jest przedmiotem projektu NanoFATE. NanoFATE jest projektem europejskim realizowanym przez 12 partnerów z 9 krajów europejskich.  Celem projektu NanoFATE jest określenie wpływu toksyczności nanocząstek pochodzących z powszechnie stosowanych produktów na środowisko naturalne. Od wprowadzenia ich do produktu, poprzez przetwarzanie odpadów do ich ostatecznego miejsca składowania i utylizacji. Jednym ze sposobów śledzenia nanocząstek w środowisku naturalnym jest ich znakowanie poprzez domieszkowanie wybranymi jonami.

   Od ponad 10 lat Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny rozwija solwotermalną technologie wytwarzania nanocząstek. Proces opiera się na technologii MSS Mikrofalowej Solwotermalnej Syntezy. Prekursory reakcji (roztwory, zawiesiny) są zamknięte w zbiorniku ciśnieniowym i w wyniku ogrzewania energią mikrofalową temperatura rośnie powyżej punktu wrzenia. Proces MSS pozwala zapobiegać zanieczyszczeniu syntezy, poprzez szczelne zamknięcie naczynia reakcyjnego wykonanego z chemicznie obojętnego materiału, dzięki czemu otrzymujemy ultra-czysty produkt. W reaktorze mikrofalowym dodatkowo występuję efekt mieszania, dzięki czemu otrzymany produkt jest jednorodny. Innowacją technologii MSS jest możliwość kontrolowania wielkości krystalitów nanocząsteczek w wąskim rozkładzie wielkości. ZnO-NPS, ZnO:Co-NPS są syntetyzowane w reakcjach, które można wyrazić następująco:                

                                                 (CH3COO)2Zn › ZnO  

                         z(CH3CO2)2Zn + y(CH3CO2)2Co → Zn(1-x)CoxO

    Dzięki unikalnym na skale światową reaktorą mikrofalowych do solwotermalnych syntez, jesteśmy w stanie syntetyzować nanocząstki ZnO o kontrolowanych właściwościach. Powierzchnia właściwa otrzymanych nanoproszków ZnO naszych reaktorach mieści się w zakresie od 9 do 53 m2/g a wielkość ziarna wynosi od 20 do 150 nm. Na potrzeby projektu NanoFATE opracowano technologię otrzymywania wodnych zawiesin nanotlenku cynku. Wielkość aglomeratów ZnO, ZnO:Co wynosi od 60 do 150 nm, wartość potencjału zeta zawiesin mieści się w przedziale od 24 do 34 mV. Zawiesiny koloidalne charakteryzują się wysoką czystością. Otrzymuje się je bez użycia środków powierzchniowo czynnych oraz stabilizatorów. 

  Otrzymane zawiesiny scharakteryzowano pod wzgledem stabilności, rozpuszczalności, zmian wielkości aglomeratów, zmian właściwości fizykochemicznych. Badania rozpuszczalności nanoczastek przeprowadzane przy użyciu analizy kolorymetrycznej. Metoda kolorymetryczna polega na oznaczeniu zawartości danej substancji na podstawie intensywności zabarwienia jej roztworu i porównaniu z barwą roztworów wzorcowych tej substancji. Przy badaniach stabilności i zmian wielkości aglomeratów wykorzystywano analizatory DLS (Dynamic Light Scattering - DLS) oraz NTA (Nanoparticle Tracking Analysis).

Auxiliary resources (full texts, presentations, posters, etc.)
 1. POSTER: Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT, PDF document, version 1.5, 1.9MB
 

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/28266 must be provided.

 

Related papers
 1. Optical oxygen sensor for safe operation in hazardous areas
 2.   Optical oxygen sensor for safe operation  in hazardous areas
 3. Quo Vadis nanotechnology- for various stakeholders
 4. Opening of the Thursday Sessions of NanoPl 2014
 5. Microwave reactors for nanoparticle's synthesis
 6. Opening of Nano-Bio-Med session
 7. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 8. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 9. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 10. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 11. Microwave Solvothermal Synthesis of High Quality Nanoparticles
 12. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 13. Microwave Solvothermal Technology (MSS) for nanoparticle synthesis
 14. Zaawansowana Charakteryzacja Nanocząstek
 15. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 16. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 17. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 18. Polish Nanotechnology Platform - a discussion group at Linked-In
 19. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 20. Nanometrology as a tool for nanotechnology problems solving
 21. Creating a Polish Nano-Bio-Technology and  Nano-Medicine Platform?
 22. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 23. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 24. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 25. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 26. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 27. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 28. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 29. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 30. Green Technology and Pilot Unit for Manufacturing of Ultra Clean Concentrated Colloids of Nano Metals
 31. NanoVelos - biotechnological start-up founded by GIZA Polish Ventures. How VC fund may turn your idea into the company with a global perspective
 32. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 33. ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
 34. Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
 35. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 36. Welcome address
 37. Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
 38. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 39. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 40. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 41. Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
 42. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 43. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 44. Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 45. Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 46. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 47. Nanosafety - challenge of nowadays
 48. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 49. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 50. Podsumowanie
 51. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 52. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 53. Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
 54. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 55. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 56. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 57. Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
 58. Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
 59. Otwarcie konferencji
 60. Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
 61. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 62. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 63. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 64. Synthesis of gallium nitride nanowires by Sublimation Sandwich Method
 65. Synthesis of aluminum nitride nanopowder; compare methods for determination of the grain size in nanopowders 
 66. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 67. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 68. Advanced nanoporous yttria-stabilized zirconia ceramics for luminescent oxygen sensors
 69. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 70. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 71. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 72. Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
 73. Strategia rozwoju badań nanoproszków
 74. Error bars in powder diffraction
 75. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 76. Characterization of nanopowders
 77. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 78. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 79. A summary of results obtained in Working Group 002 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 80. Summary of activities of Working Group D30/003 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 81. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 82. Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions
 83. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 84. Surface chemistry of Pr-doped nanocrystalline zirconia
 85. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 86. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 87. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 88. Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids
 89. Advanced nanostructural zirconia ceramics for optical oxygen sensors
 90. Study of undoped and doped zirconia nanocrystals luminescence
 91. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 92. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 93. Zirconia-based nanomaterials for oxygen sensor - generation, characterisation and optical properties
 94. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 95. Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG)
 96. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 97. Particle Size Distribution of ZrO2:Pr3+- Influences of pH, High Power Ultrasound, Surfactant and Dopant Quantity
 98. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 99. Cathodoluminescence of Al doped ZnO nanopowders
 100. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 101. Luminescence and structural properties of rare-earth doped YAG nanoceramics
 102. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 103. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 104. Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites
 105. Investigations on the utilization of nano zinc oxides synthesized by hydrothermal method in rubber compounds
 106. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 107. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 108. Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
 109. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 110. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 111. Synthesis of nanopowders at elevated pressure and their characterisation - summary of work of the WG-002
 112. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 113. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 114. SWOT analysis of various reactors used for synthesis of nanopwoders in our Working Group
 115. Preliminary research on zirconia based optical oxygen sensor
 116. Preparation and electrical properties of the BaTiO3 nanoceramics
 117. Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME
 118. Microstructural Evolution in Mechanical Alloying and Hot Pressing of Aluminium and 316 Stainless Steel Powder Blend
 119. Time-resolved luminescence of nanostructured ZnO
 120. Prediction of degree of localisation of misfit dislocation cores in intercrystalline interfaces based on interfacial adhesion
 121. Kinetic and thermodynamic factors leading to dissolution of cementite in pearlitic steel subjected to severe plastic deformation under pressure
 122. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 123. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 124. Optical investigations of RE-doped YAG nanoceramics
 125. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 126. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 127. Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled luminescence properties
 128. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 129. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 130. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 131. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 132. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 133. Excellent mechanical properties of UFG metals and alloys, subjected to combination of severe plastic deformation methods.
 134. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 135. Development of microstructure and mechanical properties in nickel deformed by hydrostatic extrusion
 136. Structural and luminescence properties of yttrium-aluminum garnet (YAG) nanoceramics
 137. Biocompatibility of thin films based on hydrothermal synthesized HAp
 138. Hybrid HAp- maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in situ functionalisation
 139. Fabrication and electrical properties of Eu3+:BaTiO3 nanoceramics for SOFC
 140. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 141. Molecular impurities in the luminescent ZnO nanocrystals
 142. X-Ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer
 143. Diffusion and diffusion induced defects in GaN
 144. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 145. Microwave driven hydrothermal synthesis of iron oxide - the effect of process parameter on the properties of the nanopowders
 146. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 147. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 148. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 149. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 150. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 151. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 152. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 153. Pressure Effect on Grain Boundary Diffusion in Al Bicrystals
 154. Microstructure of Surface Layers of Raiways After Heavy Exploatation
 155. Application of High Pressure to Processing of Meat
 156. Normal Grain Growth in 2-d Strips of Polycrystalline Aluminium Under High Pressure
 157. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 158. High Pressure Effect on Grain Boundary Wetting in Aluminium Bicrystals
 159. Pressure Effect on Interface Energy, Diffusion and Reactions
 160. Transformation of fractal microstructure of nanocrystalline SiC and diamond in high pressures - Small Angle Scattering Study
 161. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 162. The Strain Induced Cementite Dissolution in Carbon Steels-Experimental Facts and Theoretical Approach
 163. Effect of SPD Grain Refinement and Peculiarity of Structure and Mechanical Properties of UFG Ni
 164. Luminescense of Nanosize ZrO2
 165. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 166. Nanostructure Formation on the Surface of Railway Tracks and Wheelsets
 167. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 168. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders
 169. Indentation Technique for Determination if Mechanical Behavior of Nanomaterials (Bulk and Coatings)

Presentation: Poster at Nano-Biotechnologia PL, by Jacek Wojnarowicz
See On-line Journal of Nano-Biotechnologia PL

Submitted: 2012-06-27 14:36
Revised:  2012-09-16 06:34
Google
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine