Search for content and authors
 

Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat

Witold Łojkowski 1,2Jacek Kuciński 2

1. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
2. Polish Academy of Sciences, Institute of Fundamental Technological Research (IPPT), Swietokrzyska, Warszawa 00-049, Poland

Abstract

W ramach projektu Foresight „"SCENARIUSZE ROZWOJU TECHNOLOGII NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW METALICZNYCH, CERAMICZNYCH I KOMPOZYTOWYCH", analizowano mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia oraz wskazano strategiczne kierunki badań i rozwoju w dziedzinie materiałów metalicznych, szkła i ceramiki oraz kompozytów. Z badań wyłączone były materiały polimerowe. Analizowano technologie prowadzące do zwiększenia wartości użytkowych materiałów przez nadawanie im specjalnej mikrostruktury, nanostruktury, kształtowanie składu fazowego, tworzenie warstw i powłok, oraz tworzenie z nich kompozytów.

W sesjach równoległych partnerzy projektu zaproponują strategiczne kierunki badań w poszczególnych grupach materiałów i technologii.

Realizacja projektu powinna przyczynić się do dalszego przyspieszenia rozwoju gospodarczego kraju poprzez coraz lepsze wykorzystanie potencjału badawczego i technologicznego Polski.

Wyniki przeprowadzonych dyskusji, ankiet i analiz wyraźnie pokazują konieczność spełnienia 3 warunków:

1)       ukierunkowania znacznych funduszy w wybranych kierunkach wzdłuż łańcucha wartości: od badań podstawowych zjawisk zachodzących w materiałach do produktów rynkowych,

2)       zmian funkcjonowania nauki aby usunąć bariery na drodze do tego celu

3)       zwiększenia finansowania prac badawczo rozwojowych.

Szczególnie istotna jest poprawa komunikacji pomiędzy różnymi interesariuszami: instytutami, przemysłem, polityką, społeczeństwem, uczelniami.

Wskazywano też na konieczność dalszego wsparcia międzynarodowego charakteru badań materiałowych i udziału w dużych projektach europejskich.

Strategicznym kierunkiem badań w perspektywie 10-20 lat powinien być rozwój nanotechnologii, w tym zwłaszcza technologii hybrydowych nanomateriałów. Projekty zorientowane na zastosowania w perspektywie 5 lat powinny być  realizowane w ścisłej współpracy z przemysłem.   

W wyniku badań ankietowych zidentyfikowano ok. 700 wyrobów które mogą uzyskać przewagę konkurencyjna poprzez zastosowanie do ich otrzymania ok. 280 zaawansowanych materiałów.

W perspektywie 5 lat najwięcej wyrobów dotyczy zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych,  10 lat: materiałów funkcjonalnych, 15 – 20 lat: nanomateriałów i nanostruktur.

Projekt jest współfinansowany przez Europejski fundusz rozwoju regionalnego UE w ramach działania 1.4 SPO-WKP "Wzmocnienie współpracy miedzy sferą badawczo-rozwojową a gospodarką" - podziałanie 1.4.5: Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozy rozwoju technologii, również przez MNiSW oraz przez członków Konsorcjum realizującego projekt: CZT CAMAT oraz INE PAN.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Invited oral at Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce, by Witold Łojkowski
See On-line Journal of Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce

Submitted: 2008-03-26 11:18
Revised:   2009-06-07 00:44