Search for content and authors
 

Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN

Agnieszka Opalińska 1,2Anna Swiderska - Sroda 1Tadeusz Chudoba 1Witold Łojkowski 1,3

1. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
2. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland
3. Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC), Sokołowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

W laboratorium Nanostruktur  przeprowadzono systematyczne badania procesów wytwarzania nanoproszków ceramicznych, wykorzystujących techniki mikrofalowe. Stosowano dwa typy reaktorów mikrofalowych:

ü  typu batch (pojemnikowy) –- ERTEC (Magnum 2),

ü  2) typu okresowego – MSS-1 i MSS-2

Badano wpływ parametrów technicznych procesu (substraty, ciśnienie, czas reakcji, środowisko) na jakość uzyskanego produktu syntezy. Wstępną weryfikację warunków procesu przeprowadzano na podstawie analizy składu fazowego nanoproszku. Do dalszych analiz kierowano jedynie te proszki, które wykazywały założony skład fazowym (bez dodatkowych faz, w ilościach wykrywalnych metodą XRD) oraz nanokrystaliczność. Kolejne badania obejmowały:

ü  -  pomiar powierzchni właściwej BET –według procedury BET/1,

ü  -  pomiar gęstości szkieletowej (helowej) – według procedury RO/1,

ü  -  obserwacje w Skaningowym Mikroskopie Elektronowym.

Dla procesów sklasyfikowanych pozytywnie przeprowadzono testy ich powtarzalności. Wytwarzano minimum trzy partie nanoproszku z zastosowaniem ustalonej procedury i charakteryzowano uzyskane produkty syntezy. Przyjęto, że proces jest powtarzalny, jeżeli parametry charakterystyki nanoproszku są odtwarzalne w granicach przyjętego błędu. Nanoproszki, dla których opracowano technologie produkcji zamieszczono w poniższej Tabeli. Te spośród nich, dla których zakończono test powtarzalności procesu są oferowane do zakupu na rynku komercyjnym.

Nanoproszek

Oferowane domieszki

Reaktor

ZnO

Do 1% molowego:

Al, Gd, Lu

ERTEC, MSS-1, MSS-2

ZrO2

Do 10% molowych:

Eu, Nd, Gd, Tb, Pr

ERTEC

        Nanoproszki, dla których opracowano technologię wytwarzania

nowy_do_abstraktu.JPG     

      Karta reklamowa dla nano-ZrO2:Eu

W wyniku przeprowadzonych prac opracowano procedury wytwarzania nanoporszków. Poniżej przedstawiono przykładową kartę reklamową dla nano-ZrO2:Eu oferowanego do sprzedaży.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Agnieszka Opalińska
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-08-19 18:30
Revised:   2010-08-26 13:33