Search for content and authors
 

Zastosowania mikroskopii AFM dla farmacji i medycyny

Ida O. Dulińska-Molak 1Małgorzata Lekka 2Krzysztof J. Kurzydlowski 1

1. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland
2. Institut of Nuclear Physics Polish Academy of Science (IFJPAN), Radzikowskieg 152, Kraków 31-342, Poland

Abstract

Mikroskopy sił atomowych (Atomic Force Microscope, AFM) początkowo wykorzystywano do obrazowania topografii atomowo płaskich warstw krystalicznych, cienkich warstw oraz nanocząstek. Obecnie jest nażędziem służącym do badań oddziaływań na poziomie molekularnym. 

Technika AFM daje możliwość prowadzenia pomiarów w środowisku ciekłym zbliżonym do naturalnego otoczenia próbek biologicznych (komórki oraz łańcuchy DNA). Między innymi, technika AFM stanowi doskonałe narzędzie do pomiaru zmian elastyczności żywych komórek oraz do ilościowego wyznaczenia oddziaływań między pojedynczymi parami wybranych biomolekuł.

Czułość detekcji sił, na poziomie kilku pikoniutonów, jest wystarczająca do wykrywania pojedynczych oddziaływań swoistych, istotnych dla przemysłu farmaceutycznego, w którym projektowanie leku opiera się na wybiórczym (swoistym) wiązaniu ligandu z receptorem.

Technika AFM może być wykorzystana w przemyśle medycznym, zajmującym się konstrukcją materiałów będących w bezpośrednim kontakcie z narządami wewnętrznymi ciała ludzkiego poprzez pomiar sił adhezji i energii potrzebnej do zerwania wiązania pomiędzy białkami a powierzchnią badanego materiału.

Aplikacje AFM w medycynie obejmują także zastosowania diagnostyczne poprzez pomiar zmian własności elastycznych komórek, charakterystycznych dla progresji nowotworu.

Autorzy oferują usługi w zakresie pomiarów z wykorzystaniem AFM, specjalistyczne procedury pomiarowe opracowane pod potrzeby zainteresowanych firm oraz szkolenia ich pracowników w technice AFM.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Ida O. Dulińska-Molak
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-06-07 12:10
Revised:   2010-06-07 12:30