Ultradźwiękowa technika pokrywania polimerowych rusztowań dla zastosowań biomedycznych

Aleksandra E. Kędzierska 1Barbara D. Ostrowska 2Dariusz Smolen 1Elżbieta Pietrzykowska 1Wojciech Swieszkowski 2Aharon Gedanken 3Witold Łojkowski 1

1. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
2. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland
3. Bar-Ilan University, Ramat-Gan 52900, Israel

Abstract

Rusztowania przeznaczone do regeneracji kości umożliwiają wzrost kości w przypadku, gdy ubytek jest zbyt duży, by mógł być zaleczony w sposób naturalny. Takie sytuacje są często spotykane w przypadku złamań, po resekcji nowotworu czy też chirurgii kości twarzoczaszki lub szczęki. Istniejące obecnie na rynku materiały nie spełniają wymagań stawianych przez lekarzy. Proces regeneracji zajmuje zbyt dużo czasu, przestrzeń ubytku wypełniana jest nie dość dokładnie, a ich mechaniczne właściwości są zbyt słabe. W praktyce często pojawiają się też procesy zapalne w miejscu ubytku, co utrudnia lub uniemożliwia proces gojenia.

Ludzka kość jest zbudowana w części przez kryształy hydroksyapatytu. Jednak hydroksyapatyt syntetyczny, dostępny na rynku, jest materiałem uznanym za nieresorbowalny przez organizm ludzki. W Laboratorium Nanostruktur dla fotoniki i nanomedycyny IWC PAN opracowano proces mikrofalowej syntezy, który umożliwia otrzymanie w pełni resorbowalnego nano-hydroksyapatytu „GoHAp”.

Testy rozpuszczalności proszku GoHAp, przeprowadzone zgodnie z Europejskimi Standardami ISO 10993-6: 2007 wykazały, że ma on dużo wyższą rozpuszczalność w porównaniu do komercjalnie dostępnego proszku hydroksyapatytu (NanoXIM). Struktura materiału analizowana była za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) (Rys.1), a także z pomocą metod dyfrakcji rentgenowskiej. Otrzymano kryształy proszku o morfologii płytkowej, wielkości krystalitów od 5 do 30 nm, oraz powierzchni właściwej do 240 m2/g.

W ramach przeprowadzonych badań polimerowe rusztowanie pokryto nanoproszkiem hydroksyapatytu GoHAp z wykorzystaniem techniki ultradźwiękowej. Warstwa taka umożliwi narastanie komórek kostnych na jego powierzchni z powodu wysokiej biozgodności proszku.

Uzyskaną warstwę analizowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) (Rys.2.), mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz mikroanalizy rentgenowskiej (EDX). Powyższymi metodami określono teksturę, skład oraz wytrzymałość połączenia ceramika/polimer. Wyznaczono także wartość kąta zwilżania powierzchni dla wody. Na podstawie pomiaru metodą atomowej spektrometrii emisyjnej (ICP) oznaczono całkowitą zawartość naniesionego nanoproszku.

Rys. 1. Zdjęcie TEM nanoproszku hydroksyapatytu (GoHAp), otrzymanego w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN.


Rys. 2. Zdjęcie SEM polimerowego rusztowania pokrytego nanoproszkiem hydroksyapatytu.

Auxiliary resources (full texts, presentations, posters, etc.)
 1. POSTER: Ultradźwiękowa technika pokrywania polimerowych rusztowań dla zastosowań biomedycznych, PDF document, version 1.4, 2.8MB
 

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/28362 must be provided.

 

Related papers
 1. Optical oxygen sensor for safe operation in hazardous areas
 2.   Optical oxygen sensor for safe operation  in hazardous areas
 3. Quo Vadis nanotechnology- for various stakeholders
 4. Opening of the Thursday Sessions of NanoPl 2014
 5. Microwave reactors for nanoparticle's synthesis
 6. Opening of Nano-Bio-Med session
 7. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 8. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 9. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 10. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 11. Electrospun nanocomposites from PHBV for bone tissue engineering
 12. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 13. Microwave Solvothermal Technology (MSS) for nanoparticle synthesis
 14. Zaawansowana Charakteryzacja Nanocząstek
 15. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 16. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 17. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 18. Polish Nanotechnology Platform - a discussion group at Linked-In
 19. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 20. Nanometrology as a tool for nanotechnology problems solving
 21. Creating a Polish Nano-Bio-Technology and  Nano-Medicine Platform?
 22. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 23. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 24. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 25. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 26. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 27. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 28. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 29. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 30. Coating anti-bacterial nanoparticles on flat and curved surfaces, and fighting resistant bacteria by employing the sonochemical method
 31. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 32. ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
 33. Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
 34. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 35. Application of micro- and nanostructured biomaterials in regenerative medicine
 36. Welcome address
 37. Core-shell P(LLA-CL) based electrospun nanofibers for peripheral nerve tissue engineering
 38. Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
 39. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 40. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 41. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 42. Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
 43. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 44. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 45. Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 46. Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 47. Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 48. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 49. Nanosafety - challenge of nowadays
 50. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 51. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 52. Podsumowanie
 53. Wet chemical methods of manufacturing alumina nanopowders
 54. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 55. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 56. Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
 57. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 58. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 59. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 60. Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
 61. Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
 62. Otwarcie konferencji
 63. Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
 64. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 65. Micro Sensor for cell force measurement
 66. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 67. Investigation of the DLC and novel DLC-polymer hybrid coatings using FIB and SEM techniques
 68. A combination of microCT and FEM methods for development of a new scaffold for bone regeneration
 69. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 70. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 71. Culture of osteoblasts on nanostructured titanium – preliminary observation
 72. Electrospun polymeric fibers for cartilage regeneration
 73. Biodegradable and bioabsorbable polymeric - ceramic composites for medical applications
 74. Preliminary examinations of mechanical properties of DLC and novel DLC-polymer hybrid coatings for resurfacing hip prostheses
 75. Optimization of the polymeric scaffolds for bone tissue engineering fabricated by rapid prototyping method
 76. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 77. Advanced nanoporous yttria-stabilized zirconia ceramics for luminescent oxygen sensors
 78. Novel method for bone tissue scaffold fabrication. Influence of composition chitosan/beta-TCP matrixes on mechanical and biological properties.
 79. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 80. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 81. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 82. Coating Flat and Curved Surfaces by Nanoparticles Using Ultrasound and Microwave Radiations
 83. Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
 84. Strategia rozwoju badań nanoproszków
 85. Error bars in powder diffraction
 86. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 87. Characterization of nanopowders
 88. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 89. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 90. A summary of results obtained in Working Group 002 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 91. Producing metal oxide nanoparticles by the sonochemical, microwave and RAPET techniques.
 92. Summary of activities of Working Group D30/003 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 93. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 94. Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions
 95. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 96. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 97. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 98. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 99. Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids
 100. Advanced nanostructural zirconia ceramics for optical oxygen sensors
 101. Study of undoped and doped zirconia nanocrystals luminescence
 102. Producing metal oxide nanoparticles by the sonochemical, microwave and RAPET techniques.
 103. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 104. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 105. Zirconia-based nanomaterials for oxygen sensor - generation, characterisation and optical properties
 106. Repair and regeneration of osteochondral defects in the articular joints
 107. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 108. Novel Methods for the Fabrication of Nanomaterials and Their Applications
 109. Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG)
 110. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 111. Particle Size Distribution of ZrO2:Pr3+- Influences of pH, High Power Ultrasound, Surfactant and Dopant Quantity
 112. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 113. Cathodoluminescence of Al doped ZnO nanopowders
 114. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 115. Luminescence and structural properties of rare-earth doped YAG nanoceramics
 116. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 117. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 118. Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites
 119. Investigations on the utilization of nano zinc oxides synthesized by hydrothermal method in rubber compounds
 120. Application of ultrasonically produced nano zerovalent iron for the degradation of chloroethenes
 121. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 122. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 123. Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
 124. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 125. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 126. Synthesis of nanopowders at elevated pressure and their characterisation - summary of work of the WG-002
 127. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 128. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 129. SWOT analysis of various reactors used for synthesis of nanopwoders in our Working Group
 130. Preliminary research on zirconia based optical oxygen sensor
 131. Preparation and electrical properties of the BaTiO3 nanoceramics
 132. Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME
 133. Microstructural Evolution in Mechanical Alloying and Hot Pressing of Aluminium and 316 Stainless Steel Powder Blend
 134. Time-resolved luminescence of nanostructured ZnO
 135. Prediction of degree of localisation of misfit dislocation cores in intercrystalline interfaces based on interfacial adhesion
 136. Kinetic and thermodynamic factors leading to dissolution of cementite in pearlitic steel subjected to severe plastic deformation under pressure
 137. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 138. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 139. Optical investigations of RE-doped YAG nanoceramics
 140. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 141. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 142. Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled luminescence properties
 143. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 144. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 145. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 146. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 147. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 148. Excellent mechanical properties of UFG metals and alloys, subjected to combination of severe plastic deformation methods.
 149. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 150. Development of microstructure and mechanical properties in nickel deformed by hydrostatic extrusion
 151. Structural and luminescence properties of yttrium-aluminum garnet (YAG) nanoceramics
 152. Biocompatibility of thin films based on hydrothermal synthesized HAp
 153. Hybrid HAp- maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in situ functionalisation
 154. Fabrication and electrical properties of Eu3+:BaTiO3 nanoceramics for SOFC
 155. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 156. Molecular impurities in the luminescent ZnO nanocrystals
 157. X-Ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer
 158. Diffusion and diffusion induced defects in GaN
 159. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 160. Microwave driven hydrothermal synthesis of iron oxide - the effect of process parameter on the properties of the nanopowders
 161. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 162. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 163. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 164. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 165. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 166. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 167. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 168. Pressure Effect on Grain Boundary Diffusion in Al Bicrystals
 169. Microstructure of Surface Layers of Raiways After Heavy Exploatation
 170. Normal Grain Growth in 2-d Strips of Polycrystalline Aluminium Under High Pressure
 171. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 172. High Pressure Effect on Grain Boundary Wetting in Aluminium Bicrystals
 173. Pressure Effect on Interface Energy, Diffusion and Reactions
 174. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 175. The Strain Induced Cementite Dissolution in Carbon Steels-Experimental Facts and Theoretical Approach
 176. Effect of SPD Grain Refinement and Peculiarity of Structure and Mechanical Properties of UFG Ni
 177. Luminescense of Nanosize ZrO2
 178. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 179. Nanostructure Formation on the Surface of Railway Tracks and Wheelsets
 180. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 181. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders
 182. Indentation Technique for Determination if Mechanical Behavior of Nanomaterials (Bulk and Coatings)

Presentation: Poster at Nano-Biotechnologia PL, by Aleksandra E. Kędzierska
See On-line Journal of Nano-Biotechnologia PL

Submitted: 2012-07-23 12:09
Revised:  2012-09-16 09:32
Google
 
Web science24.com
© 1998-2022 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine