Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2

Anna Swiderska - Sroda 1Witold Łojkowski 1,2Krzysztof Gałązka Tadeusz Chudoba 1Agnieszka Opalińska 1,3Krisjanis Smits 4Donats Millers 4Larisa Grigorjeva 4

1. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
2. Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC), Sokołowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
3. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland
4. Institute of Solid State Physics, University of Latvia, 8 Kengaraga, Riga LV-1063, Latvia

Abstract

Kontrola zawartości tlenu w atmosferze jest niezbędna w wielu dziedzinach życia ludzkiego: w medycynie (np. anestezjologia), w przemyśle (np. górniczym, hutniczym, motoryzacyjnym), podczas procesów spalania, w cieplarniach oraz w zamkniętych pomieszczeniach. Generuje to popyt na sensory tlenu pracujące w zróżnicowanych warunkach. Stosowane obecnie czujniki ceramiczne ZrO2 pracują prawidłowo w temperaturze powyżej 700oC. Z kolei organiczne czujniki optyczne mogą być wykorzystane do 80-100oC. Istnieje zatem zapotrzebowanie na nowoczesne czujniki, użyteczne w temperaturach, w których dotychczasowe rozwiązania nie zdają egzaminu.

W Instytucie Wysokich Ciśnień, w Laboratorium Nanostruktur, skonstruowano prototyp nowoczesnego sensora, w którym wykorzystano zjawisko wpływu stężenia parcjalnego tlenu na właściwości luminescencyjne nanokrystalicznego ZrO2. Im mniejsza jest koncentracja tlenu w atmosferze, tym większa intensywność luminescencji. Prawdopodobną przyczyną obserwowanego efektu sensorycznego jest zależność gęstości defektów na powierzchni nanocząstek ZrO2, wzmacniających intensywność luminescencji, od stężenia parcjalnego atomów tlenu w otoczeniu.

Opracowany w Instytucie układ pracuje w zakresie od temperatury pokojowej do 300oC. Potencjalne możliwości zastosowań czujnika tego typu są jednak znacznie szersze, ponieważ materiał sensora jest stabilny aż do 500oC. Przypuszczamy również, iż możliwe jest jego wykorzystanie w temperaturach ujemnych. Trwają prace nad optymalizacją i uniwersalizacją naszego rozwiązania, przy czym szczególny nacisk położony jest na jego zastosowania w medycynie i w ochronie życia ludzkiego.

 

 

Prace nad optycznym nanokrystalicznym sensorem tlenu realizowane są w ramach projektu ERANET – OXYNANOSEN.

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/24918 must be provided.

 

Related papers
 1. Optical oxygen sensor for safe operation in hazardous areas
 2.   Optical oxygen sensor for safe operation  in hazardous areas
 3. Quo Vadis nanotechnology- for various stakeholders
 4. Opening of the Thursday Sessions of NanoPl 2014
 5. Microwave reactors for nanoparticle's synthesis
 6. Opening of Nano-Bio-Med session
 7. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 8. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 9. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 10. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 11. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 12. Microwave Solvothermal Technology (MSS) for nanoparticle synthesis
 13. Zaawansowana Charakteryzacja Nanocząstek
 14. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 15. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 16. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 17. Polish Nanotechnology Platform - a discussion group at Linked-In
 18. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 19. Nanometrology as a tool for nanotechnology problems solving
 20. Creating a Polish Nano-Bio-Technology and  Nano-Medicine Platform?
 21. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 22. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 23. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 24. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 25. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 26. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 27. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 28. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 29. Comparison of RE ion luminescence in zirconia nanocrystals and Single crystals
 30. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 31. ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
 32. Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
 33. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 34. Welcome address
 35. Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
 36. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 37. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 38. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 39. Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
 40. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 41. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 42. Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 43. Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 44. Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 45. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 46. Nanosafety - challenge of nowadays
 47. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 48. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 49. Podsumowanie
 50. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 51. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 52. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 53. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 54. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 55. Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
 56. Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
 57. Otwarcie konferencji
 58. Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
 59. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 60. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 61. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 62. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 63. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 64. Nanostructural characterization and magnetic properties of pure and Fe, Co or Mn-doped TiO2 nanopowders prepared by Solar Physical Vapor Deposition (SPVD)
 65. Advanced nanoporous yttria-stabilized zirconia ceramics for luminescent oxygen sensors
 66. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 67. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 68. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 69. Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
 70. Strategia rozwoju badań nanoproszków
 71. Error bars in powder diffraction
 72. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 73. Characterization of nanopowders
 74. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 75. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 76. A summary of results obtained in Working Group 002 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 77. Summary of activities of Working Group D30/003 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 78. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 79. Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions
 80. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 81. Surface chemistry of Pr-doped nanocrystalline zirconia
 82. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 83. Fast luminescence in ZnO structures
 84. Oxygen defects related luminescence of ZrO2 nanocrystals
 85. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 86. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 87. Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids
 88. Advanced nanostructural zirconia ceramics for optical oxygen sensors
 89. Study of undoped and doped zirconia nanocrystals luminescence
 90. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 91. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 92. Zirconia-based nanomaterials for oxygen sensor - generation, characterisation and optical properties
 93. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 94. Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG)
 95. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 96. Particle Size Distribution of ZrO2:Pr3+- Influences of pH, High Power Ultrasound, Surfactant and Dopant Quantity
 97. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 98. The luminescence properties of ZnO:Al nanopowders obtained by sol-gel and vaporization-condensation methods
 99. Cathodoluminescence of Al doped ZnO nanopowders
 100. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 101. Luminescence and structural properties of rare-earth doped YAG nanoceramics
 102. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 103. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 104. Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites
 105. Investigations on the utilization of nano zinc oxides synthesized by hydrothermal method in rubber compounds
 106. Luminescence of Europium doped ZrO2 nanopowder
 107. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 108. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 109. Dyfraktometryczna analiza mikro- i makro-naprężeń w spiekach i kompozytach otrzymanych pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą.
 110. Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
 111. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 112. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 113. Synthesis of nanopowders at elevated pressure and their characterisation - summary of work of the WG-002
 114. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 115. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 116. SWOT analysis of various reactors used for synthesis of nanopwoders in our Working Group
 117. Preliminary research on zirconia based optical oxygen sensor
 118. Preparation and electrical properties of the BaTiO3 nanoceramics
 119. Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME
 120. Microstructural Evolution in Mechanical Alloying and Hot Pressing of Aluminium and 316 Stainless Steel Powder Blend
 121. Time-resolved luminescence of nanostructured ZnO
 122. Prediction of degree of localisation of misfit dislocation cores in intercrystalline interfaces based on interfacial adhesion
 123. Kinetic and thermodynamic factors leading to dissolution of cementite in pearlitic steel subjected to severe plastic deformation under pressure
 124. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 125. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 126. Optical investigations of RE-doped YAG nanoceramics
 127. Nanocrystalline SiC compacts obtained by sintering of laser synthesized nanopowders under extreme pressures
 128. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 129. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 130. Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled luminescence properties
 131. Sintering of nanopowders under high pressure
 132. Synthesis and properties of GaAs nano-composites
 133. SiC-Zn nanocomposites obtained using high-pressure infiltration technique
 134. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 135. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 136. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 137. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 138. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 139. Excellent mechanical properties of UFG metals and alloys, subjected to combination of severe plastic deformation methods.
 140. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 141. Development of microstructure and mechanical properties in nickel deformed by hydrostatic extrusion
 142. Structural and luminescence properties of yttrium-aluminum garnet (YAG) nanoceramics
 143. Biocompatibility of thin films based on hydrothermal synthesized HAp
 144. Hybrid HAp- maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in situ functionalisation
 145. Fabrication and electrical properties of Eu3+:BaTiO3 nanoceramics for SOFC
 146. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 147. Molecular impurities in the luminescent ZnO nanocrystals
 148. HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF NANOSTRUCTURED ZIRCONIA MATERIALS: PRESENT STATE AND FUTURE PROSPECTS
 149. Powder precursors for nanoceramics: cleaning and compaction
 150. Investigation of the microstructure of SiC-Zn nanocomposites by microscopic methods: SEM, AFM and TEM
 151. Sythesis of metal-ceramic nanocomposites by high-pressure infiltration
 152. X-Ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer
 153. Diffusion and diffusion induced defects in GaN
 154. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 155. Microwave driven hydrothermal synthesis of iron oxide - the effect of process parameter on the properties of the nanopowders
 156. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 157. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 158. Luminescence mechanisms: from single crystals to nanocrystals
 159. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 160. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 161. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 162. Color centers in YAP:Pr crystals
 163. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 164. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 165. Pressure Effect on Grain Boundary Diffusion in Al Bicrystals
 166. Microstructure of Surface Layers of Raiways After Heavy Exploatation
 167. Application of High Pressure to Processing of Meat
 168. Normal Grain Growth in 2-d Strips of Polycrystalline Aluminium Under High Pressure
 169. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 170. High Pressure Effect on Grain Boundary Wetting in Aluminium Bicrystals
 171. Pressure Effect on Interface Energy, Diffusion and Reactions
 172. Transformation of fractal microstructure of nanocrystalline SiC and diamond in high pressures - Small Angle Scattering Study
 173. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 174. The Strain Induced Cementite Dissolution in Carbon Steels-Experimental Facts and Theoretical Approach
 175. Effect of SPD Grain Refinement and Peculiarity of Structure and Mechanical Properties of UFG Ni
 176. Luminescense of Nanosize ZrO2
 177. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 178. Nanostructure Formation on the Surface of Railway Tracks and Wheelsets
 179. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 180. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders
 181. Indentation Technique for Determination if Mechanical Behavior of Nanomaterials (Bulk and Coatings)

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL 2011, by Anna Swiderska - Sroda
See On-line Journal of Nanotechnologia PL 2011

Submitted: 2011-08-30 16:34
Revised:  2011-08-30 17:46
Google
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine