Zaawansowana Charakteryzacja Nanocząstek

Jacek Wojnarowicz ,  Agnieszka Opalińska ,  Sylwia Kuśnieruk ,  Elżbieta Pietrzykowska ,  Tadeusz Chudoba ,  Anna Swiderska - Sroda ,  Adam M. Presz ,  Jan Mizeracki 

Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC), Sokołowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

Kierunki badawcze Laboratorium Nanostruktur IWC PAN skoncetrowane są na charakterystyce nanomateriałów oraz możliwości zastosowania ich w medycynie, optyce, optoelektronice farmacji i kosmetyce.
Poprawna charakterystyka nanometrycznych materiałów jest niezbędna w celu określenia właściwości materiałów. Prace w tych obszarach wymagają nowoczesnego zaawansowanego sprzętu pomiarowego. Dzięki współfinansowaniu z europejskiego projektu CePT (Centre for Preclinical Research and Technology) laboratorium zakupiło takie urządzenia jak:
- analizator rozkładu wielkości cząstek oraz potencjału zeta z automatycznym systemem titracyjnym MPT-2 Zetasizer Nano ZS, Malvern
- analizator rozkładu wielkości cząstek NS500, NanoSight
- skaningowym mikroskopem elektronowym z grupy "Ultra-High-Resolution Imaging" ULTRA plus firmy Zeiss, Mikroskop jest wyposażony także w system mikroanalizy EDS firmy Bruker mod. Quantax 400  z ultraszybkim (do 300 kconts/s) detektorem o rozdzielczości energetycznej 127eV i powierzchni czynnej 30mm2 umoliwijącym dedekcję od pierwistka boru
- system do badania stabilności temperaturowej  TGA/DSC (NETZSCH, STA 449 E1 JUPITER)   sprzężony z systemem spektrometrii masowej  (NETZSCH, Gas Analitycal System QMS 403C) oraz spektroskopem FTIR (BRUKER, System TENSOR27)
- analizator lepkości DV-II+Pro BROOKFIELD
- analizator napięcia powierzchniowego  Sinterface, model BPA-1P
- analizator stabilności zawiesiń i emulsji Turbiscan Lab, Formulaction
- reaktor Mettled Toledo, OptiMax™
- Multi-parameter Instrument ProLab 2000, SI Analytics, pomiar pH, przewodności, stężenie jonów wapnia
Oprócz tego laboratorium posiada takie urządzenia badawcze jak:
- proszkowy dyfraktometr rentgenowski:  Panalytical, model X’Pert PRO  and Bruker, model D8
- analizatory gęstości, piknometr helowy Micromeritics AccuPyc II, model 1340 oraz Micromeritics AccuPyc, model 1330
- analizator powierzchni właściwej Micromeritics AccuPyc, model Gemini 2360
- skaningowym mikroskopem elektronowym Mikroskop Zeiss z emisją polową i kolumną Gemini z grupy „high resolution low energy”, z systemem mikroanalizy EDS firmy Oxford, model Link ISIS 200 z detektorem Si-Li,
Laboratorium Nanostruktur IWC PAN zajmuję się charakterystyką nanomateriałów otrzymanych przez nas zespół, jak również świadczy usługi badawcze takie jak analiza gęstości, powierzchni właściwej,  morfologii, składu fazowego, termograwitetrii nanomateriałów, napięcia powierzchniowego, lepkości, stabilności oraz wielkości nanocząstek w roztworach koloidalnych i zawiesinach.

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/31207 must be provided.

 

Related papers
 1. Optical oxygen sensor for safe operation in hazardous areas
 2.   Optical oxygen sensor for safe operation  in hazardous areas
 3. Microwave reactors for nanoparticle's synthesis
 4. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 5. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 6. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 7. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 8. Microwave Solvothermal Synthesis of High Quality Nanoparticles
 9. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 10. Microwave Solvothermal Technology (MSS) for nanoparticle synthesis
 11. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 12. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 13. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 14. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 15. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 16. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 17. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 18. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 19. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 20. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 21. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 22. Green Technology and Pilot Unit for Manufacturing of Ultra Clean Concentrated Colloids of Nano Metals
 23. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 24. ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
 25. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 26. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 27. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 28. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 29. Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
 30. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 31. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 32. Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 33. Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 34. Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 35. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 36. Nanosafety - challenge of nowadays
 37. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 38. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 39. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 40. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 41. Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
 42. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 43. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 44. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 45. Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
 46. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 47. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 48. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 49. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 50. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 51. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 52. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 53. Characterization of nanopowders
 54. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 55. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 56. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 57. Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions
 58. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 59. Surface chemistry of Pr-doped nanocrystalline zirconia
 60. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 61. Fast luminescence in ZnO structures
 62. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 63. Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids
 64. Catalytic growth by molecular beam epitaxy and properties of ZnTe-based semiconductor nanowires
 65. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 66. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 67. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 68. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 69. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 70. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 71. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 72. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 73. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 74. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 75. Dyfraktometryczna analiza mikro- i makro-naprężeń w spiekach i kompozytach otrzymanych pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą.
 76. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 77. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 78. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 79. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 80. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 81. Nanocrystalline SiC compacts obtained by sintering of laser synthesized nanopowders under extreme pressures
 82. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 83. Production and sintering of diamond particles with nanometric nickel coating
 84. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 85. Sintering of nanopowders under high pressure
 86. Synthesis and properties of GaAs nano-composites
 87. SiC-Zn nanocomposites obtained using high-pressure infiltration technique
 88. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 89. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 90. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 91. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 92. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 93. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 94. Nano SiC doped MgB2 bulk superconductor with Tc over 42 K by high gas pressure annealing
 95. Powder precursors for nanoceramics: cleaning and compaction
 96. Investigation of the microstructure of SiC-Zn nanocomposites by microscopic methods: SEM, AFM and TEM
 97. Sythesis of metal-ceramic nanocomposites by high-pressure infiltration
 98. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 99. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 100. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 101. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 102. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 103. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 104. Application of High Pressure to Processing of Meat
 105. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 106. Transformation of fractal microstructure of nanocrystalline SiC and diamond in high pressures - Small Angle Scattering Study
 107. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 108. Luminescense of Nanosize ZrO2
 109. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 110. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 111. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders

Presentation: Poster at Nano PL 2014, Symposium A, by Jacek Wojnarowicz
See On-line Journal of Nano PL 2014

Submitted: 2014-06-21 03:17
Revised:  2014-10-13 14:40
Google
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine