Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego

Joannicjusz Nazarko 1Katarzyna Dębkowska 1Joanna Ejdys 1Alicja Gudanowska 1Anna Kononiuk 1Elżbieta Krawczyk-Dembicka 1Krzysztof J. Kurzydlowski 2Dorota Leończuk 1Malgorzata Lewandowska 2Witold Łojkowski 1,3,4Andrzej Magruk 1Anna Olszewska 1Adam W. Skorek 1Urszula Widelska 1

1. Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania (WZPB), O. St. Tarasiuka 2, Białystok 16-001, Poland
2. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland
3. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
4. Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC), Sokołowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

Projekt "Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii" ukierunkowany był na opracowanie podlaskiej strategii rozwoju nanotechnologii do roku 2020. Jednym z głównych celów projektu było wyznaczenie nanotechnologii kluczowych dla rozwoju województwa podlaskiego. Cel ten został zrealizowany poprzez prace Panelu Kluczowych Technologii (PKT).

Istotnym aspektem przygotowania prac panelu PKT był dobór szerokiego spektrum ekspertów ze świata nauki, biznesu oraz administracji i polityki. Wśród wybranych specjalistów znalazły się zarówno osoby pracujące nad tworzeniem, jak i nad wdrażaniem nanotechnologii oraz osoby ze sfery polityki regionalnej. Eksperci reprezentowali różne regiony Polski, ale w związku ze specyfiką projektu wymagane było ich zaznajomienie z charakterystyką ekonomiczno-społeczną województwa podlaskiego. Do zadań ekspertów należało opracowanie wstępnego katalogu technologii kandydujących z obszaru nano, a następnie ich ocena według kryteriów wykonalności i atrakcyjności w celu wyłonienia technologii kluczowych. Kolejnym etapem była priorytetyzacja technologii kluczowych poprzez ekspercką ocenę ich gotowości technologicznej.

Praca panelu eksperckiego PKT pozwoliła na wyodrębnienie propozycji tych nanotechnologii, które w najwyższym stopniu mogą przyczynić się do dynamicznego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Podlasia.

Gałęzie przemysłu województwa podlaskiego, biorąc pod uwagę poziom zastosowania nanotechnologii, można podzielić na trzy kategorie:

– wykorzystujące nanotechnologie: przemysł maszynowy, tekstylny i odzieżowy, meblarski, budowlany, rolno-spożywczy i medyczny;

– planujące wykorzystać nanotechnologie: produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych;

– niezainteresowane wykorzystaniem nanotechnologii: przemysł drzewny i metalowy.

Nanotechnologie w opinii badanych przedsiębiorstw są znaczącym czynnikiem sprawczym, decydującym o rozwoju potencjału technologicznego przedsiębiorstw. Z drugiej jednak strony, dało się też zauważyć jednokierunkowe postrzeganie nanotechnologii tylko w kategoriach technologicznych. W mniejszym stopniu dostrzega się ten rodzaj usprawnień jako czynnik popytotwórczy, wpływający na poziom zaspokojenia potrzeb rynków docelowych.

Większą skłonność do wykorzystywania nanotechnologii mają przedsiębiorstwa, które posiadają już ten rodzaj usprawnień. Nanotechnologie w opinii większości badanych firm je wykorzystujących mają bezpośrednie przełożenie na osiągane efekty produkcyjne i rynkowe.

Podlaskie firmy dostrzegają pozytywny wpływ nanotechnologii na rozwój potencjału ekonomicznego. Korzystny charakter oddziaływania nanotechnologii jest jednak oceniany na poziomie dużej ogólności.

Wiedza na temat nanotechnologii jako czynnika decydującego o rozwoju potencjału technologicznego jest w dużym stopniu ograniczona. Przedsiębiorcy często w ocenie zjawiska posługują się uogólnieniami. Należy dostrzec bezpośrednie zależności pomiędzy potencjałem wiedzy a zastosowaniem nanotechnologii. Po pierwsze, właściwie zgromadzona wiedza zmniejsza ryzyko porażki rynkowej. Po drugie, nanotechnologie są zjawiskiem stosunkowo nowym, wymagają więc wiedzy ciągłej i aktualnej. Luka informacyjna jest szansą dla uczelni i instytutów badawczych, co może być ważnym czynnikiem powodującym zacieśnianie związków pomiędzy nauką i praktyką gospodarczą.

Przedsiębiorstwa planujące wdrożenie nanotechnologii wykazują postawę raczej zachowawczą. Wynika ona przede wszystkim z relacji, jakie występują pomiędzy firmami na poziomie sektorów. Nie wymuszają one zmian oraz nie są bezpośrednią przyczyną przedsięwzięć o charakterze proinnowacyjnym. Planowanie zastosowania nanotechnologii w przyszłości pokazuje świadomość przedsiębiorstw w zakresie korzyści wynikających z zastosowania nanotechnologii, jednak, biorąc pod uwagę sytuację w sektorze, decyzje o ich zastosowaniu są odkładane na przyszłość. Przeszkodą we wdrażaniu nanotechnologii w podlaskich przedsiębiorstwach są: bariery technologiczne, ekonomiczne, organizacyjne, społeczne oraz mentalne i świadomościowe.

Nanotechnologie mogą być jednym z istotnych czynników podniesienia produktywności i konkurencyjności regionu. Z zastosowaniem nanotechnologii wiążą się korzyści kooperacyjne, innowacyjne, społeczne, wizerunkowe oraz strategiczne. Uzyskane wyniki badań stanowią istotne źródło wiedzy o uwarunkowaniach rozwoju gospodarczego regionu w warunkach globalnego rozwoju technologicznego i powinny być ważną przesłanką w kształtowaniu polityki innowacyjnej województwa podlaskiego, wyrażającej się między innymi w podejmowaniu decyzji o wspieraniu przedsięwzięć związanych z opracowywaniem i wdrażaniem produkcji i usług opartych na nanoinnowacjach.

Efekty realizacji projektu są dostępne na stronie www.ntfp2020.pb.edu.pl.

Projekt "Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii" był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/30328 must be provided.

 

Related papers
 1. Optical oxygen sensor for safe operation in hazardous areas
 2.   Optical oxygen sensor for safe operation  in hazardous areas
 3. Quo Vadis nanotechnology- for various stakeholders
 4. Opening of the Thursday Sessions of NanoPl 2014
 5. Microwave reactors for nanoparticle's synthesis
 6. Financing of industry relevant projects in Poland
 7. Opening of Nano-Bio-Med session
 8. Joining ultrafine grained aluminium by friction stir welding - processing, microstructure and mechanical properties
 9. Experimental evaluation of melting point depression in AlSi/AlN nanomultilayer system
 10. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 11. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 12. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 13. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 14. Electrospun nanocomposites from PHBV for bone tissue engineering
 15. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 16. Microwave Solvothermal Technology (MSS) for nanoparticle synthesis
 17. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 18. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 19. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 20. Polish Nanotechnology Platform - a discussion group at Linked-In
 21. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 22. Nanometrology as a tool for nanotechnology problems solving
 23. Creating a Polish Nano-Bio-Technology and  Nano-Medicine Platform?
 24. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 25. Działalność naukowo-badawcza w zakresie nanotechnologii zidentyfikowana w projekcie "Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii"
 26. (Cd, Mn)Te Crystals for X and Gamma Radiation Detectors - an Alternative Material to CdTe and (Cd,Zn)Te. 
 27. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 28. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 29. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 30. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 31. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 32. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 33. Industrial perspectives of nanometals
 34. SEM studies of the etched surface of (Cd,Mn)Te
 35. Modeling of growth kinetics of SiC single crystal in PVT process
 36. Nanotechnology development strategy for Podlasie region
 37. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 38. ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
 39. Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
 40. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 41. Application of micro- and nanostructured biomaterials in regenerative medicine
 42. Welcome address
 43. Core-shell P(LLA-CL) based electrospun nanofibers for peripheral nerve tissue engineering
 44. Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
 45. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 46. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 47. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 48. Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
 49. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 50. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 51. Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 52. Surface modification of PCL scaffold changes protein adsorption
 53. Atomic force microscopy characterization of corneocytes
 54. TiO2 nanotubes based composite layers for biomedical applications
 55. Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 56. Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 57. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 58. Nanosafety - challenge of nowadays
 59. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 60. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 61. Podsumowanie
 62. Scale up of nanometals production
 63. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 64. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 65. Modification of epoxy resin properties by adding multi wall carbon nanotubes
 66. Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
 67. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 68. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 69. Kluczowe nanotechnologie w Projekcie "Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna Strategia rozwoju nanotechnologii"
 70. Nanomedycyna szansą województwa podlaskiego - wyniki analizy SWOT
 71. Możliwości badawcze Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej na WIM PW
 72. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 73. Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
 74. NT FOR Podlaskie 2020  Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
 75. Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
 76. Otwarcie konferencji
 77. Perspektywy rozwoju nanomateriałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych
 78. Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
 79. Zastosowania mikroskopii AFM dla farmacji i medycyny
 80. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 81. Wykorzystanie nanotechnologii w procesie odlewania precyzyjnego
 82. Oczyszczanie i modyfikacja nanomateriałów węglowych
 83. Modyfikacje polimerów stosowanych w lotnictwie za pomocą nanorurek węglowych
 84. Luminescent polyurethane nanocomposites: processing, structure and properties
 85. Micro Sensor for cell force measurement
 86. Preliminary studies on degradation of polylactides fibers
 87. Effect of grain size on reactive diffusion between Ti-Al
 88. TEM investigations of the nanostructure, multilayer CrN/Cr coatings obtained by vacuum-arc method
 89. Bulk  nanostructured  titanium  fabricated  by  hydrostatic  extrusion
 90. Composites PLLA/MWNTs produced by twin-screw microcompounder
 91. Polyurethane-based material with calcite and aragonite for tissue engineering composite scaffolds
 92. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 93.  A  degradable and highly porous polyurethane scaffolds for bone tissue engineering
 94. Reduced activation ODS ferritic steel – recent development in high speed hot extrusion processing
 95. Investigation of the DLC and novel DLC-polymer hybrid coatings using FIB and SEM techniques
 96. A combination of microCT and FEM methods for development of a new scaffold for bone regeneration
 97. Properties of transparent elastomer nanocomposites (polyurethane/ ZrO2:Eu3+) as materials for optoelectronic application
 98. Investigation of fatique crack growth rate of Al 5484 ultrafine grained alloy after ECAP process
 99. Fire retardant polyurethane elastomers/aluminophosphorate nanocomposites for higher temperature application
 100. The influence of grain refinement on the corrosion mechanism of 7475 aluminium alloy
 101. Wear resistance of the nanostructured 316 LVM austenitic stainless steel processed by hydrostatic extrusion
 102. Modelling the influence of the grain size distribution on the properties of nanometals
 103. Hybrid functional applied to the study of properties of narrow and wide band gap semiconductors
 104. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 105. Recrystallization and Grain Growth in Nano-structured Austenitic Stainless Steel under Electric Current Heating
 106. Effect of deformation and strain rate on diminishing of microstructure of aluminium alloys (AlCu4Zr0.5 and AlZn6Mg3CuZr)
 107. Grain refinement in CuCrZr by SPD processing
 108. Tailoring mechanical properties of nano-structured Eurofer 97 steel for fusion applications
 109. Microscopic and surface analytical characterization of TiO2 nanotubes produced by anodic oxidation and thermal treatment 
 110. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 111. Investigation of cells interactions with textile scaffolds for bone tissue enginnering
 112. Culture of osteoblasts on nanostructured titanium – preliminary observation
 113. Electrospun polymeric fibers for cartilage regeneration
 114. Biodegradable and bioabsorbable polymeric - ceramic composites for medical applications
 115. Modelling of plastic deformation of nano-polycrystalline materials
 116. Preliminary examinations of mechanical properties of DLC and novel DLC-polymer hybrid coatings for resurfacing hip prostheses
 117. Optimization of the polymeric scaffolds for bone tissue engineering fabricated by rapid prototyping method
 118. Bone tissue engineered product based on human bone derived cells and polyurethane scaffold
 119. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 120. Molecular statics simulation of nanoindentation on nanocrystalline copper
 121. Advanced nanoporous yttria-stabilized zirconia ceramics for luminescent oxygen sensors
 122. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 123. Ceramic-polymer composites for medical application
 124. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 125. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 126. Microstructural and mechanical characterization of zirconia based composite
 127. The influence of nanosilica on wear resistance of ceramic-polymer composites intended for dental fillings
 128. Modeling of order-disorder phase transition in intermetallic compounds
 129. Optimization of polyurethane structure as the potential materials for bone tissue engineering applications
 130. Fabricationg polyurethane/calcium carbonate composite scaffold for bone tissue engineering
 131. Polyurethane nano-composites with luminescence properties for optics and optoelectronics applications.
 132. Tailoring mechanical properties by grain refinement and particle redistribution
 133. Stochastic Approach To The Changes In The Mechanical Properties Of Nano-Crystalline Materials Induced By Grain Growth
 134. Surface effect on atomic ordering in nano-layered L10 AB binaries: multiscale Monte Carlo Simulation
 135. Nowe materiały metaliczne o strukturze nanometrycznej do zastosowań w nowoczesnych gałęziach gospodarki
 136. Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
 137. Strategia rozwoju badań nanoproszków
 138. Error bars in powder diffraction
 139. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 140. Characterization of nanopowders
 141. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 142. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 143. A summary of results obtained in Working Group 002 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 144. Summary of activities of Working Group D30/003 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 145. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 146. Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions
 147. Recent Advances in Making Nanometals by Heavy Plastic Deformation
 148. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 149. Microstructure and mechanical properties of HE-treated titanium depending on its initial state
 150. Influence of hydrostatic extrusion parameters on the microstructure and mechanical properties of 6082 aluminium alloy
 151. The effect of grain size distribution on mechanical properties of nanometals
 152. Morphological and surface analytical characterization of chemically pretreated Ti surfaces intended for biomedical applications
 153. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 154. Electron microscopy studies of magnesium hydride
 155. Microstructure and mechanical properties of 7475 aluminium alloy processed by SPD methods
 156. Investigation of aqueous surface processes and corrosion mechanisms of Al-(Cu)-Fe-Cr quasicrystaline approximant
 157. Characterization of the effects of hydrostatic extrusion on structure and surface properties of 303 austenitic stainless steel
 158. The Effect of Hydrostatic Extrusion on the Corrosion Stability of Austenitic Stainless Steels
 159. The Effect of Hydrostatic Extrusion on Resistance of 316 Austenitic Stainless Steel to Pit Nucleation
 160. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 161. On some peculiarities of electrochemical oxidation of Ti and Ti6Al6V alloy
 162. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 163. Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids
 164. Nanomaterials in dental applications
 165. Advanced nanostructural zirconia ceramics for optical oxygen sensors
 166. Study of undoped and doped zirconia nanocrystals luminescence
 167. Nanostructure formation in austenitic stainless steel
 168. Evaluation of crystal structure and polytypism of SiC in microwave sintered diamond-SiC composite by TEM and HR-TEM
 169. Hydrogen induced changes in 316L stainless steel microstructure
 170. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 171. Statistical model of grain growth in polycrystalline nanomaterials
 172. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 173. Zirconia-based nanomaterials for oxygen sensor - generation, characterisation and optical properties
 174. Repair and regeneration of osteochondral defects in the articular joints
 175. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 176. Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG)
 177. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 178. Particle Size Distribution of ZrO2:Pr3+- Influences of pH, High Power Ultrasound, Surfactant and Dopant Quantity
 179. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 180. Corrosion resistance of nanostructured titanium
 181. Effect of surface treatment on the microstructure of TA6V
 182. Cathodoluminescence of Al doped ZnO nanopowders
 183. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 184. Predicting site occupation of Fe in B2 NiAl from ab initio computations
 185. Luminescence and structural properties of rare-earth doped YAG nanoceramics
 186. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 187. Structure and properties of polyurethane/YAG:Tb3+ nano-composites with luminescence properties
 188. Structure and thermal properties of epoxy resins nano-composites with flame retardants
 189. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 190. Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites
 191. An influence of boehmite modification on the dispersion in the polyurethane matrix
 192. Materials hardness estimation by simulation of the indentation process
 193. Investigations on the utilization of nano zinc oxides synthesized by hydrothermal method in rubber compounds
 194. Stability of second phase particles during processing by hydrostatic extrusion
 195. The influence of nano - filler on microstructure homogeneity and selected properties of dental ceramic - polymer composites
 196. Grain Boundary Migration in Nanocrystalline Iron
 197. Thermal properties of L10-TiAl from first principle calculations
 198. Structural stability of zirconia ceramic in water and acid solutions
 199. The influence of the structure of metastable τ - phase on magnetic hysteretic properties of Мn55.5Аl44С0.5 alloy
 200. Morphology and chemical characterization of Ti surfaces modified for biomedical applications
 201. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 202. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 203. Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
 204. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 205. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 206. Synthesis of nanopowders at elevated pressure and their characterisation - summary of work of the WG-002
 207. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 208. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 209. SWOT analysis of various reactors used for synthesis of nanopwoders in our Working Group
 210. Preliminary research on zirconia based optical oxygen sensor
 211. Evaluation of degradation degree of dental hybrid composite used as permanent fillings
 212. Preparation and electrical properties of the BaTiO3 nanoceramics
 213. Optimization of particle reinforced lead-free solders
 214. Microstructural evaluation during particles addition to lead-free solders
 215. Thermal stability of hybrid polyurethane and modified boehmite
 216. Applications of quantitative image analysis to the description of the morphology of hybrid polyurea-nitryle-urethanes
 217. Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME
 218. Microstructural Evolution in Mechanical Alloying and Hot Pressing of Aluminium and 316 Stainless Steel Powder Blend
 219. Time-resolved luminescence of nanostructured ZnO
 220. Prediction of degree of localisation of misfit dislocation cores in intercrystalline interfaces based on interfacial adhesion
 221. Kinetic and thermodynamic factors leading to dissolution of cementite in pearlitic steel subjected to severe plastic deformation under pressure
 222. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 223. Improvement of wetting and bonding of SiO2 ceramics and urea-urethane elastomer
 224. A hybrid atomistic-continuum finite element modelling of locally disordered crystalline structure
 225. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 226. Optical investigations of RE-doped YAG nanoceramics
 227. The role of the weak points in the corrosion resistance of hydrostatically extruded steel porducts
 228. The size effect in strength and fracture toughness of deformation origin submicro- and nanomaterials.
 229. The influence of hydrostatic extrusion on mechanical properties and tribological characteristics of an austenitic stainless steel
 230. Fabrication and micro-structure characterization of Al2O3/Ni-P composites with interpenetrating phases
 231. Hydrostatic extrusion of intermetallic Ti-Al layers
 232. PULSE PLASMA SINTERING OF A NANOCRYSTALLINE Cu POWDER
 233. NANOCRYSTALLINE Cu-Al2O3 COMPOSITES SINTERED BY THE PULSE PLASMA TECHNIQUE
 234. Mechanical properties of aluminium processed by equal channel angular pressing
 235. MECHANISM OF GRAIN REFINEMENT IN ALUMINIUM ALLOYS IN THE PROCESS OF HYDROSTATIC EXTRUSION
 236. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 237. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 238. Model for intermetallic phase and intermetallic compound solidification during diffusion soldering
 239. Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled luminescence properties
 240. Texture Development in Model Al-Li Alloy Subjected to Severe Plastic Deformation
 241. The Influence of hydrostatic extrusion on microstructure of 6082 aluminum alloy
 242. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 243. Microstructure refinement under high plastic strain rates in hydrostatic extrusion process
 244. Influence of severe plastic deformation on PLC effect in Al 5XXX alloy
 245. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 246. Formation of ultrafine gradient structure in hard magnetic alloy Fe-30%Cr-8%Co
 247. Sintering temperature effect on structure and properties of Al2O3/Ni-P composites with interpenetrating phases
 248. PLASTIC PROPERTIES OF GaN AND Al2O3 CRYSTAL: FEM-SIMULATION OF NANOINDENTATION CONFIRMED BY HIGH-RESOLUTION MICROSCOPY
 249. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 250. SEM investigations of tooth/ filling bonding
 251. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 252. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 253. Excellent mechanical properties of UFG metals and alloys, subjected to combination of severe plastic deformation methods.
 254. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 255. Development of microstructure and mechanical properties in nickel deformed by hydrostatic extrusion
 256. Structural and luminescence properties of yttrium-aluminum garnet (YAG) nanoceramics
 257. Biocompatibility of thin films based on hydrothermal synthesized HAp
 258. Nanometals for medical applications
 259. Effect of sever plastic deformation method on microstrucure and mechanical properties of Al and Cu
 260. The influence of twin bands density on microstructure of 316LVM austenitic stainless steel subjected to transverse rolling
 261. Hybrid HAp- maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in situ functionalisation
 262. Microstructure evaluation in an Al-Li alloy processed by severe plastic deformation
 263. Fabrication and electrical properties of Eu3+:BaTiO3 nanoceramics for SOFC
 264. Polymer matrix composites with nanoparticles of TiC obtained by a sol-gel method
 265. Annealing temperature effect on residual stresses in 316L steel subjected to HPT process
 266. FINITE ELEMENT MODELLING OF THE RESIDUAL STRESSES IN THE CERAMIC-ELASTOMER COMPOSITES
 267. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 268. Molecular impurities in the luminescent ZnO nanocrystals
 269. EFFECT OF INITIAL MICROSTRUCTURE ON MECHANICAL PROPERTIES OF THE Al-Cu-Mg-Mn ALLOY PROCESSED BY HYDROSTATIC EXTRUSION
 270. THE INFLUENCE OF HIGH-ANGLE BOUNDARIES ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF NANO-CRYSTALLINE IRON OBTAINED BY SEVERE PLASTIC DEFORMATION
 271. Modelling the interaction of crack tip with nanostructure, which creating by deformation.
 272. SHRINKAGE OF DENTAL POLYMERIC COMPOSITES
 273. IN VIVO WEAR OF POLYETHYELNE GLENOID COMPONENTS IN TOTAL SHOULDER ARTHROPLASTY
 274. Atomic-scale Ab-initio computations of the B2-RuAl
 275. Ab-initio calculations of elastic properties Ni3Al and TiAl under pressure
 276. Modelling of the Influence of the Grain Size Distribution on the Grain Growth in Nanocrystals
 277. Ductility of Nanocrystalline Materials Processed by Severe Plastic Deformation
 278. Structural-strength aspects of glass/metallic composite based on Co-Cr-Mo implantation alloy
 279. X-Ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer
 280. Microstructure and mechanical properties of binary Al-Li alloys processed by ECAP
 281. Microstructure of the ceramic - polymer composites for dental applications
 282. Effect of Non-conventional Large Deformations on Microstructure and Properties of Metals
 283. Diffusion and diffusion induced defects in GaN
 284. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 285. Morphology and properties of oxide films formed on the nanocrystalline 316L austenite steel
 286. Microwave driven hydrothermal synthesis of iron oxide - the effect of process parameter on the properties of the nanopowders
 287. Al2O3-Fe functionally graded materials fabricated under magnetic field
 288. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 289. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 290. Professor CZOCHRALSKI - Distinguished Scientist and Inventor, Founder of the Modern Materials Science
 291. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 292. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 293. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 294. The influence of temperature and pressure on possibility of obtaining Al2O3/Ni-P nanocomposite through hot pressing process.
 295. Mechanical properties nanostructured iron obtained by different methods of Severe Plastic Deformation
 296. Strain localization in nanocrystalline iron after Severe Plastic Deformation
 297. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 298. Non-elastic behaviours of high-porosity ceramics and ceramic-polymer composites
 299. The Superplasticity of Hard Magnetic Alloy Fe-23wt.%Co-30%Cr with Submicrocrystalline Structure
 300. Microstructure of Ni-P thin layers obtained by a chemical method
 301. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 302. Hydrostatic extrusion and nanostructure formation in an aluminium alloy
 303. Pressure Effect on Grain Boundary Diffusion in Al Bicrystals
 304. Microstructure of Surface Layers of Raiways After Heavy Exploatation
 305. Quantitative Description of Microstructure of Nano-materials
 306. Normal Grain Growth in 2-d Strips of Polycrystalline Aluminium Under High Pressure
 307. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 308. High Pressure Effect on Grain Boundary Wetting in Aluminium Bicrystals
 309. Pressure Effect on Interface Energy, Diffusion and Reactions
 310. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 311. The Strain Induced Cementite Dissolution in Carbon Steels-Experimental Facts and Theoretical Approach
 312. The Structure and Mechanical Properties of Low Carbon Low Alloy Steel Subjected to Severe Plastic Deformation
 313. Studies of Ni-P Thin Films by Electroles Deposition Method
 314. Effect of SPD Grain Refinement and Peculiarity of Structure and Mechanical Properties of UFG Ni
 315. Stereology of Nanomaterials
 316. Luminescense of Nanosize ZrO2
 317. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 318. Nanostructure Formation on the Surface of Railway Tracks and Wheelsets
 319. Targeted Research Project: Metallic, Ceramic and Organic Nanomaterials: Processing - Structure - Properties - Applications
 320. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 321. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders
 322. Indentation Technique for Determination if Mechanical Behavior of Nanomaterials (Bulk and Coatings)
 323. Materials Research in Poland

Presentation: Poster at Nano and Advanced Materials Workshop and Fair, by Elżbieta Krawczyk-Dembicka
See On-line Journal of Nano and Advanced Materials Workshop and Fair

Submitted: 2013-07-22 00:20
Revised:  2013-07-22 00:27
Google
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine