Search for content and authors
 

Badanie podstawowych właściwości atramentów przewodzących prąd elektryczny dla technologii Ink-Jet.

Andrzej E. Kinart 1Andrzej J. Mościcki Anita K. Smolarek 

1. Amepox Microelectronics, Ltd. (AMEPOX-MC), Jaracza 6, Łódź 90-268, Poland

Abstract

            Jednym z podstawowych trendów występujących w technice jest dążenie do miniaturyzacji  wszelkich urządzeń przy zachowaniu pełnej, a nawet lepszej ich użyteczności. Jest on szczególnie widoczny w elektronice, gdzie wielkość i liczba elementów (ich upakowanie) ma największy wpływ na funkcjonalność oraz cenę produktu.

            Wzrost upakowania elementów i precyzję ich mikromontażu zapewnia jedna z najnowszych technologii wykonywania ścieżek i obszarów przewodzących, a mianowicie technologia drukowania metodą Ink-Jet. Technologia ta, zbliżona zasadą do szeroko znanych drukarek komputerowych, działa na zasadzie dawkowania kropelek atramentów o pojemności kilku do kilkudziesięciu pikolitrów przez układ precyzyjnych kapilar o określonej średnicy, aktualnie do 10 mikronów. Aby technologia taka mogła być stosowana, koniecznym jest użycie specjalnych atramentów przewodzących prąd elektryczny. Ze względu na wymiary kapilar oraz szybkość i precyzję drukowania, atramenty takie muszą zawierać jako napełniacz przewodzący prąd elektryczny proszki srebra o rozdrobnieniu nanometrowym. 

W niniejszym referacie omówione zostaną wyniki badań opracowanego atramentu na bazie srebra o rozmiarach 3 – 8 nm. Dla określenia optymalnych parametrów, jakie powinien posiadać atrament dla technologii Ink-Jet wykonano badania stabilności jego parametrów w funkcji czasu. Przeprowadzono badania stabilności lepkości atramentów oraz wykonano badania zjawiska sedymentacji napełniacza w długim okresie czasu. Przeprowadzono testy drukowania i określono wpływ czasu na zmiany rezystancji nadrukowanych ścieżek.

            Przedstawiono rezultaty przeprowadzonych badań i omówiono wstępnie zjawiska zachodzące w trakcie wygrzewania wykonanych wydruków dla uzyskania przez nie przewodnictwa elektrycznego.

1.JPG

Zdjęcia przedstawiają drukarkę typu Ink-Jet, atrament Firmy Amepox „NANO INK AX JP-6n” oraz przykładowy wydruk.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Andrzej E. Kinart
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-08-23 14:23
Revised:   2010-08-24 10:42