Search for content and authors
 

Nanomedycyna szansą województwa podlaskiego - wyniki analizy SWOT

Joannicjusz Nazarko ,  Elżbieta Krawczyk-Dembicka 

Politechnika Białostocka, Białystok 15-351, Poland

Abstract

Analiza SWOT przeprowadzona w ramach projektu "Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii" skupiona była na specyficznych uwarunkowaniach właściwych dla województwa podlaskiego. Ujawniła ona niezauważalne dotąd czynniki wpływające na rozwój i atrakcyjność regionu. Jej wyniki pozwolą na budowanie strategii rozwoju nanotechnologii opierając się na mocnych stronach regionu oraz na wykorzystywaniu dostrzeżonych szans.

Jako mocną stronę województwa podlaskiego eksperci zidentyfikowali silny przemysł medyczny. W szerokim znaczeniu przemysł ten stanowią znane i cenione w kraju i za granicą jednostki naukowo-badawcze realizujące badania także w obszarze nanomedycyny, jak również producenci sprzętu medycznego (około 50 podmiotów). Podlaskie firmy medyczne wykazują olbrzymie zainteresowanie rozwojem ukierunkowanym na innowacje. Różnorodność zastosowań nanotechnologii w medycynie powoduje, że zarówno ośrodki naukowe, jak i producenci wyrobów medycznych mogą osiągnąć korzyści z zainteresowania się problematyką nanotechnologii.

Do najważniejszych czynników determinujących rozwój przemysłu medycznego w województwie podlaskim należy zaliczyć tradycję i doświadczenie na rynku, nowoczesny park technologiczny, relatywnie tanią siłę roboczą, dostęp do kadry akademickiej (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku), a także rosnący popyt na wyroby medyczne.

Dostrzeżoną szansą rozwoju przemysłu nanotechnologicznego w województwie podlaskim są rosnące postawy prozdrowotne społeczeństwa. Wzrost wydatków na profilaktykę zdrowotną wspartą współczesnymi osiągnięciami nanotechnologii oraz walory przyrodnicze województwa powinny stać się bodźcem dla podlaskich przedsiębiorców do angażowania się w badania i wdrożenia rozwiązań nanotechnologicznych znajdujących zastosowanie w profilaktyce zdrowotnej.

Projekt "Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL 2011, by Elżbieta Krawczyk-Dembicka
See On-line Journal of Nanotechnologia PL 2011

Submitted: 2011-08-24 14:06
Revised:   2011-08-30 12:19