Search for content and authors
 

Metoda wytwarzania nanostrukturalnych warstw Pd-C

Elzbieta Czerwosz ,  Ewa Z. Kowalska ,  Joanna Radomska ,  Halina Wronka 

Tele and Radio Research Institute, Ratuszowa 11, Warsaw 03-450, Poland

Abstract

Nanostrukturalne warstwy palladowo-węglowe zawierające nanokrystality Pd wbudowane w matrycę węglową o wysoko rozwiniętej powierzchni właściwej mogą być wykorzystane w wielu aplikacjach np. w katalizie, jako warstwy aktywne w sensorach H2 lub gazowych węglowodorów, jako warstwy magazynujące wodór, mogą stanowić elektrody w bateriach czy ogniwach paliwowych. Ze względu na mnogość zastosowań tych nanomateriałów zaistniała potrzeba opracowania technologii wytwarzania nanostrukturalnych warstw Pd-C o ściśle określonym składzie, strukturze, morfologii i topografii powierzchni.

W Instytucie Tele- i Radiotechnicznym realizując projekt deteH pt: Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków dla zastosowań w warunkach ponadnormatywnych (umowa Nr UDA-POIG.01.03.01-14-071/08-00), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 2007-2013 opracowano innowacyjną metodę wytwarzania cienkich warstw zawierających nanokrystality Pd wbudowane w porowatą matrycę węglową. Warstwy te mogą być otrzymywane na różnych podłożach w zależności od ich zastosowań. Opracowana metoda jest dwuetapowa. W I etapie powstaje nanokompozytowa warstwa zawierająca nanokrystaliczny pallad wbudowany w matrycę węglową. Warstwa kompozytowa jest otrzymywana metodą fizycznego odparowania w próżni (PVD) prekursorów warstwy (fulerenu C60 i octan palladu). W II etapie warstwa z I etapu poddawana jest termicznej i chemicznej modyfikacji podczas pirolizy ksylenu (CVD). W wyniku tej modyfikacji otrzymujemy porowatą warstwę węglową, w której osadzone są nanoziarna palladu. 

Na rys 1 przedstawiamy końcowe warstwy Pd-C uzyskane na różnych podłożach.

figab.jpg Rys.1. SEM warstw palladowo-węglowych zawierających krystality Pd o rozmiarach 20-100nm (jasne punkty) w porowatej matrycy węglowej, osadzonych na różnych podłożach: płytka krzemu utlenionego (lewy), ceramika alundowa (prawy)

Instytut Tele- i Radiotechniczny oferuje możliwość nanoszenia nanoporowatych warstw Pd-C na różne podłoża: gładkie, chropowate, przewodzące jak i dielektryczne w zależności od zastosowań.    

Głównym celem naukowo-technicznym projektu deteH jest opracowanie i wykonanie prototypu nowego czujnika wodoru i jego związków z warstwą aktywną na bazie nanomateriałów węglowych (np. pianki i nanopręty węglowe, fulereny) zawierających nanoziarna palladu. Nanowarstwa aktywna o dobrze rozwinietej powierzchni właściwej pozwoli na zwiększenie czułości i szybkości odpowiedzi  czujnika w porównaniu do obecnie istniejących urządzeń tego typu.  

Wszystkie instytucje oraz MŚP zainteresowane wynikami naszych prac zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji na stronie http://www.deteh.itr.org.pl   

stop_poprITR.jpg

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Ewa Z. Kowalska
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-05-31 11:22
Revised:   2010-07-07 15:09