Search for content and authors
 

Statystyczna analiza deklarowanych kierunków rozwoju nowoczesnych materiałów w projekcie FOREMAT w powiązaniu z tematami polskich prac doktorskich, habilitacyjnych i grantów KBN

Roman Pielaszek 

Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

Dla potrzeb projektu FOREMAT stworzono bazę danych zawierającą kierunki rozwoju nauk materiałowych deklarowane przez partnerów projektu i zaproszonych ekspertów. Jako jedno z możliwych kryteriów wykonalności nowych zadań zaproponowano ich zestawienie ze zbiorem prac dokonanych w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

Znacząca liczba prac zakończonych mogłaby oznaczać istnienie grup badawczych wystarczająco dużych, by w praktyce realizować nowe zadania. Brak tej bazy mogłby zaś wskazywać na nowatorstwo tematu.

Zważenie obu tych czynników może być pomocą przy podejmowaniu decyzji o wspieraniu lub świadomym zaniechaniu przyszłych badań. Można to porównać do oceny ryzyka inwestycyjnego lub kredytowego: wiarygodna analiza statystyczna przypadków z przeszłości jest ważną (czasem jedyną) wskazówką przy decyzjach dotyczących przyszłości.

Dla zbudowania macierzy korelacji projektów zakończonych i zaplanowanych, stworzono specjalną bazę danych, zawierającą ok. 130000 projektów przeszłych, dziesiątki tysięcy relacji pomiędzy ludźmi nauki, instytucjami badawczymi i publikacjami konferencyjnymi oraz kilkoma setkami propozycji nowych kierunków badań.

Informacje na temat badań przeszłych pochodzą z publicznie dostępnych danych o grantach KBN, pracach doktorskich i habilitacyjnych. Relacje człowiek-publikacja-instytucja pochodzą z silnika konferencyjnego science24.com obsługującego dziesiątki konferencji poświęconych inżynierii materiałowej. Propozycje nowych kierunków pochodzą zaś z ankiet FOREMAT.

Porównania zbiorów danych dokonano na podstawie wyszukiwania słów kluczowych charakterystycznych dla poszczególnych poddziedzin materiałowych w tematach i streszczeniach prac.

Oprócz ogólnych korelacji przeszłość-przyszłość dla poszczególnych tematów, baza danych pozwoli na podanie bardzo szczegółowych danych na temat projektów, instytucji i ludzi zaangażowanych w ich realizację, łącznie z adresami i krótką (i niepełną) biografią.

Przedstawione wyniki mają charakter wstępny i będą rozszerzane w miarę rozbudowy zbioru słów kluczowych i adaptacji zaawansowanych algorytmów wyszukiwania pełnotekstowego dla języka polskiego z uwzględnieniem jego gramatki.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Invited oral at Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce, by Roman Pielaszek
See On-line Journal of Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce

Submitted: 2008-03-25 21:55
Revised:   2009-06-07 00:48