Badanie podstawowych właściwości atramentów przewodzących prąd elektryczny dla technologii Ink-Jet

Andrzej E. Kinart 1Andrzej J. Mościcki Anita K. Smolarek 

1. Amepox Microelectronics, Ltd. (AMEPOX-MC), Jaracza 6, Łódź 90-268, Poland

Abstract

Jednym z podstawowych trendów występujących w technice jest dążenie do miniaturyzacji  wszelkich urządzeń przy zachowaniu pełnej, a nawet lepszej ich użyteczności. Jest on szczególnie widoczny w elektronice, gdzie wielkość i liczba elementów (ich upakowanie) ma największy wpływ na funkcjonalność oraz cenę produktu.

            Wzrost upakowania elementów i precyzję ich mikromontażu zapewnia jedna z najnowszych technologii wykonywania ścieżek i obszarów przewodzących, a mianowicie technologia drukowania metodą Ink-Jet. Technologia ta, zbliżona zasadą do szeroko znanych drukarek komputerowych, działa na zasadzie dawkowania kropelek atramentów o pojemności kilku do kilkudziesięciu pikolitrów przez układ precyzyjnych kapilar o określonej średnicy, aktualnie do 10 mikronów. Aby technologia taka mogła być stosowana, koniecznym jest użycie specjalnych atramentów przewodzących prąd elektryczny. Ze względu na wymiary kapilar oraz szybkość i precyzję drukowania, atramenty takie muszą zawierać jako napełniacz przewodzący prąd elektryczny proszki srebra o rozdrobnieniu nanometrowym. 

W niniejszym referacie omówione zostaną wyniki badań opracowanego atramentu na bazie srebra o rozmiarach 3 – 8 nm. Dla określenia optymalnych parametrów, jakie powinien posiadać atrament dla technologii Ink-Jet wykonano badania stabilności jego parametrów w funkcji czasu. Przeprowadzono badania stabilności lepkości atramentów oraz wykonano badania zjawiska sedymentacji napełniacza w długim okresie czasu. Przeprowadzono testy drukowania i określono wpływ czasu na zmiany rezystancji nadrukowanych ścieżek.

            Przedstawiono rezultaty przeprowadzonych badań i omówiono wstępnie zjawiska zachodzące w trakcie wygrzewania wykonanych wydruków dla uzyskania przez nie przewodnictwa elektrycznego.

1.JPG

Zdjęcia przedstawiają drukarkę typu Ink-Jet, atrament Firmy Amepox „NANO INK AX JP-6n” oraz przykładowy wydruk.

 

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/23151 must be provided.

 

Related papers
 1. Nano-inks for printing electric circuits for microelectronics technology 
 2. PRIAM - "Printable functionalities for truly autonomous, intelligent lighting and signalling systems"
 3. Nano-inks for printing of electric circuits for microelectronic technology
 4. Silver nano-inks for printable electronics
 5. Zastosowanie nanotechnologii do nadania tekstyliom cech antybakteryjnych wykorzystywanych w medycynie
 6. Badanie podstawowych właściwości atramentów przewodzących prąd elektryczny dla technologii Ink-Jet.
 7. Badania stabilności koloidów z nanosrebrem o różnej granulacji w środowisku wodnym i organicznym

Presentation: Invited oral at Nanotechnologia PL, by Andrzej E. Kinart
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-04-19 13:57
Revised:  2010-08-24 10:43