Search for content and authors
 

Zmienna syntetyczna z medianą w analizie lokalnego rynku pracy

Aleksandra Witkowska ,  Marek Witkowski 

Abstract

Rynek pracy jest tą kategorią ekonomiczną, która znajduje się w centrum zainteresowania zarówno władz państwowych jak i samorządowych. Oceny sytuacji na tym rynku dokonuje się z reguły w oparciu o pojedyncze mierniki, z których podstawowymi są stopa bezrobocia, współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia. Tymczasem rynek pracy jest kategorią, ze statystycznego punktu widzenia, bardzo złożoną i powinien być siłą rzeczy charakteryzowany przez wiele cech diagnostycznych. Dopiero wówczas można uzyskać kompleksowy jego obraz w przekroju różnych jednostek terytorialnych, w szczególności gmin i powiatów.

W pracy podejmujemy próbę zastosowania do oceny lokalnego rynku pracy zmiennej syntetycznej opartej na medianie. Sądzimy bowiem, biorąc pod uwagę, że dyferencjacja cech diagnostycznych opisujących ten rynek jest bardzo duża, że zmienna ta będzie do opisu takiego zjawiska uzyteczna.

W związku z tym stawiamy w pracy następujące tezy:

1. Zmienna syntetyczna pozwala na dokonanie oceny stanu lokalnego rynku pracy na poziomie powiatów w jednoznaczny sposób.

2. Zmienna syntetyczna daje możliwość przeprowadzenia rankingu powiatów według stanu rynku pracy z uwzględnieniem zarówno jego strony popytowej jak i podazowej.

3. Na podstawie skonstruowanej zmiennej syntetycznej można dokonać klasyfikacji powiatów na grupy typologiczne według stanu badanego zjawiska złożonego.

4. Zmienna syntetyczna z medianą pozwala ocenić odległość danego powiatu od powiatów-sąsiadów.

Weryfikacji wymienionych tez dokonaliśmy przeprowadzając badanie empiryczne, które objęło swoim zakresem powiaty województwa wielkopolskiego i dotyczyło lat 2000 - 2005. Źródłem danych do badania były publikacje Urzędu Statystycznego w Poznaniu: "Województwo wielkopolskie, podregiony, powiaty, gminy" oraz "Rynek pracy w województwie wielkopolskim".

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Oral at XVI KONFERENCJA NAUKOWA SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH PTS, Sympozjum C, by Aleksandra Witkowska
See On-line Journal of XVI KONFERENCJA NAUKOWA SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH PTS

Submitted: 2007-04-10 20:54
Revised:   2009-06-07 00:44