Witamy!

 • VI Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku
 • 26 - 28 maja 2008 r

WAŻNE INFORMACJE: Z prawej strony portalu w sekcji "Do ściągania" zamieszczone sa następujące informacje: 1) Akomodacja Krasiczyn - Lista Uczestników zakwaterowanych w Hotelu Zamkowym w Krasiczynie; 2) Akomodacja Przemyśl - Lista Uczestników zakwaterowanych w Hotelu Gromada w Przemyślu; 3) PA -  Autokar nr 1  -  lista  Uczestników  zakwaterowanych w Hotelu Gromada w Przemyślu (Pilot grupy - Joanna Zagrodzka); 4) Autokar do Krasiczyna - Autokar nr 2 - lista Uczestników zakwaterowanych w Hotelu Zamkowym w Krasiczynie (Pilot grupy - Maria Puchalska).

VI Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku odbędzie się w dniach 26-28 maja 2008 r w Przemyślu w Hotelu Gromada i na Zamku w Krasiczynie. VI MKNOL jest kolejnym, organizowanym w cyklu dwuletnim , wydarzeniem naukowym , które jest integracyjnym forum do prezentacji wyników badań, wymiany poglądów i wielopłaszczyznowych dyskusji. Nasze zaproszenie kierujemy do chemików różnych specjalizacji, analityków, klinicystów, biochemików, specjalistów w dziedzinie formy leku, przedstawicieli ośrodków akademickich, towarzystw naukowych, instytutów badawczych oraz przemysłu. Część wykładowa obejmować będzie tematykę z obszarów chemii medycznej, syntezy i technologii organicznej, analityki farmaceutycznej i klinicznej oraz technologii farmaceutycznej. Językiem Konferencji jest język polski.

UWAGA !!!!!! Z przewoźnikiem ustalono miejsce podstawienia autokarów Gromady przewożących Uczestników VI MKNOL z Warszawy do Przemyśla i Krasiczyna w dniu 25 maja. Autokary oznakowne plakatami konferencyjnymi oraz numerami: 1 - Przemyśl Hotel Gromada; 2 - Krasiczyn Hotel Zamkowy, podstawione będą na parkingu przed Muzeum Techniki mieszczącym się w Pałacu Kultury i Nauki (bok Pałacu od strony Aleji Jerozolimskich) . Uczestnicy przesiadający się z pociągów do autokarów proszeni są o kierowanie się podziemnymi korytarzami do wyjścia z Dworca Centralnego na stronę ulicy Emilli Plater. Do czwartku 15 maja wszyscy uczestnicy MKNOL otrzymają informację mailową o miejscu zakwaterowania.
Odjazd autokarów zaplanowany jest na godz. 12.00. Autokar nr 1 (Przemyśl Hotel Gromada) - pilot Joanna Zagrodzka; Autokar nr 2 (Krasiczyn Hotel Zamkowy) - pilot Maria Puchalska.

Program

Wykładowcy VI MKNOL 2008:
 • prof. dr hab. Jan Barciszewski - ICB PAN, Poznań
 • dr Teresa Brodniewicz MTZ Clinical Research, Warszawa
 • prof. dr hab. Marek Chmielewski - Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Witold Danikiewicz - Instytut Chemii Organicznej, PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Michał Fedoryński - Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
 • prof. dr hab. Zbigniew Fijałek - Narodowy Instytut Leków, Warszawa
 • prof. dr hab. Krzysztof L. Krzystyniak - Universite du Quebec a Montreal, Canada
 • prof. dr hab. Jan Lubiński - Zakład Genetyki i Patomorfologii PAM, Szczecin
 • dr Sergiusz Markowicz - Instytut im. Marii Skłodowskie-Curie, Centrum Onkologii, Warszawa
 • prof. dr hab. Barbara Nawrot - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
 • prof. dr hab. Jerzy Ostrowski - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii, Warszawa
 • prof. dr hab. Tadeusz Pietrucha - Bio-Tech Consulting, Łódź
 • prof. dr hab. Cezary Szczylik - Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Onkologii, Warszawa
 • doc. dr Wiesław Szelejewski - Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
  Szczegółowy program Konferencji dostepny jest z prawej strony portalu w sekcji Treść on-line w punkcie Program prezentacji.
  Wykłady, komunikaty oraz panele dyskusyjne realizowane będą w sali konferencyjnej w Hotelu Gromada w Przemyślu.
  Sesja posterowa odbędzie się w salach galerii ARP na Zamku w Krasiczynie w środę 28 maja w godzinach 15.30 - 18.30.

Organizatorzy

Honorowy Przewodniczący VI MKNOL 2008 - Wiesław Szelejewski

Komitet Organizacyjny                                       Komitet Naukowy

Janusz Obukowicz - przewodniczący                  Grzegorz Grynkiewicz - przewodniczący

Hanna Beczkowicz - v-ce przewodnicząca           Wioleta Maruszak - sekretarz

Katarzyna Korczak                                              Jacek Bojarski

Justyna Stocka                                                    Marek Chmielewski

  Michał Beczkowicz                                            Wojciech T. Markiewicz

Adam Kolenda                                                    Aleksander P. Mazurek

Julian Kutner                                                     Andrzej Kutner

                                                                           Jacek Kuźnicki

                                                                          Jerzy Ostrowski

                                                                          Wiesław Szelejewski

Nagrody

Konkurs o Nagrodę i Medal im. Stanisława Binieckiego

 • Instytut Farmaceutyczny ustanowił Nagrodę i Medal im. Stanisława Binieckiego, dla upamiętnienia wybitnego nauczyciela akademickiego i twórcy oryginalnych leków.
 • Nagroda i Medal przyznawane są co dwa lata za wybitne wyniki naukowe w dziedzinie chemii leków.
 • Nagroda i Medal przyznawane są pracownikom nauki, którzy w chwili zgłaszania nie ukończyli 40 roku życia.
 • Każdorazowo przyznawana jest jedna Nagroda i Medal.
 • Wysokość Nagrody wynosi 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
 • Wręczenie Nagrody i Medalu im. Stanisława Binieckiego odbędzie się podczas uroczystości otwarcia VI Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku.
 • Prawo zgłaszania kandydatów do Konkursu mają wszyscy samodzielni pracownicy naukowi.
 • Zgloszenia kandydatów powinny być dokonywane na piśmie do Instytutu Farmaceutycznego na adres: Instytut Farmaceutyczny, Komitet Organizacyjny VI MKNOL 2008, 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs o Nagrodę i Medal im. Stanisława Binieckiego".
 • Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody i Medalu upływa w dniu 15.03.2008 r. Informujemy, że zgłoszenia opatrzone na kopercie stemplem pocztowym z datą późniejszą niż 15.03.2008 r nie będą rozpatrywane w bieżącej edycji Konferencji.
 • Regulamin Konkursu o Nagrodę i Medal im. Stanisława Binieckiego jest zamieszczony na stronie internetowej Instytutu Farmaceutycznego http://www.ifarm.waw.pl

Streszczenia i prezentacje

W trakcie rejestracji uczestnik wpisuje w formularzu treść streszczenia prezentacji w języku angielskim. Streszczenia można poprawiać on-line do 31.03.2008.

Prosimy zwrócić uwagę, że adresy i nazwiska uczestników wpisuje się osobno, a dopiero potem przypisuje się adresy uczestnikom.

Obowiązują następujące reguły:

 • Długość streszczenia jest ograniczona do 4000 znaków, włączając spacje i formatowania (ok. 1 strony formatu A4),
 • Dozwolone są wyłącznie litery łacińskie i greckie,
 • Informacje z nagłówka streszczenia (tytuł, autorzy, afiliacje) nie mogą być powtórzone w ciele streszczenia,
 • Streszczenie musi być wprowadzone i wysłane on-line (można użyć copy/paste z Państwa edytora tekstów),
 • Komitet Naukowy VI MKNOL, na podstawie nadesłanych przez uczestników streszczeń doniesień naukowych, dokona kwalifikacji prac do prezentacji w formie wystąpienia ustnego lub plakatu. O decyzji Komitetu Naukowego uczestnicy zostaną wcześniej powiadomieni. Więcej informacji w instrukcji zgłaszania streszczeń. Organizatorzy informują, że każdy Uczestnik w Programie Konferencji może umieścić dwa doniesienia:
 • dwa plakaty, lub
 • komunikat ustny i plakat, lub
 • wykład i plakat
  UWAGA:
  Wymiary tablic na plakaty: 99 cm (szer) x 240 cm (wys)
  Wykłady, komunikaty oraz panele dyskusyjne realizowane będą w sali konferencyjnej w Hotelu Gromada w Przemyślu.
  Sesja posterowa odbędzie się w salach galerii ARP na Zamku w Krasiczynie w środę 28 maja w godzinach 15.30 - 18.30.

Publikacje konferencyjne

Po zakończeniu VI MKNOL organizatorzy planują jak zawsze, opublikowanie w specjalnym zeszycie Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research prac prezentowanych w czasie Konferncji. Autorzy będą proszeni o przygotowanie opracowań swoich wyników w języku angielskim, ściśle według instrukcji czasopisma Acta Poloniae Pharmaceutica oraz złożenie ich u sekretarza w czasie trwania Konferencji.

Wystawy

W czasie trwania VI MKNOL tradycyjnie zorganizowane będą przez Firmy Wystawiennicze prezentacje aparatury, odczynników i wyposażenia dla nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych. Uczestnikom Konferencji zaprezentowana będzie również szeroka oferta książek naukowych.
Firmy Wystawiennicze zlokalizowane będą w Przemyślu w Hotelu Gromada gdzie odbywać się będą sesje naukowe: wykłady oraz panele dyskusyjne.
Miejscem zakwaterowania Przedstawicieli Firm Wystawienniczych będzie również Hotel Gromada w Przemyślu.

Firmy Wystwiennicze zainteresowane dołożeniem do teczek konferencyjnych swoich materiałów reklamowych, proszone są o kontakt z Sekretariatem Konferencji.
Materiały reklamowe mogą być dostarczone do Instytutu Farmaceutycznego ul Rydygiera 8 w Warszawie najpóźniej do dnia 19 maja lub wysłane do Przemyśla na adres: Hotel Gromada ul. Wyb. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 37-700 Przemyśl z dopiskiem: VI MKNOL 2008 - Hanna Beczkowicz Materiały powinny dotrzeć do Hotelu Gromada najpóźniej 23 maja.

Terminy i opłaty

Koszt udziału w Konferencji wynosi 1 952,00 zł (1 600,00 zł + 22% VAT) i obejmuje: opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne, noclegi w dniach 25 - 29 maja 2008, wyżywienie od kolacji w dniu 25 maja do śniadania w dniu 29 maja, uroczysty bankiet i piknik.
Opłata dla doktorantów wynosi 1 464,00 zł (1 200,00 zł +22% VAT). Podstawą do ulgowej opłaty będzie zaświadczenie stwierdzające otwarcie przewodu doktorskiego lub udział w studiach doktoranckich. Stosowne zaświadczenie należy przesłać na adres Sekretariatu MKNOL.
Przedstawiciele Firm Wystawienniczych dokonują opłaty w wysokości 1 952,00 zł
(1 600,00 zł+22%VAT) oraz za powierzchnię wystawienniczą opłaty w wysokości 854,00 zł (700,00 zł +22% VAT).
Opłata dla osoby towarzyszącej wynosi 1 708,00 zł (1 400,00 zł +22% VAT)

Termin przesłania on-line streszczeń prezentacji - do 15 marca 2008 r

Uwaga: Organizatorzy VI MKNOL informują, że termin dokonywania opłat za udział w Konferencji upływa z dniem 31 marca 2008 r.
Termin 29 luty 2008 r ulega anulowaniu.

Przesunięcie terminu dokonywania opłat nie pociąga za sobą zwiększenia kwoty. Organizatorzy pozostawiają wszystkie opłaty na podstawowym poziomie.

Doktorantooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Podróż

Organizatorzy planują wynajęcie dwóch odpowiedniej klasy autokarów, które będą wykorzystywane do przemieszczania się Uczestników Konferencji między Przemyślem i Krasiczynem. Z uwagi na wyjazd autokarów z bazy w Warszawie, Organizatorzy proponują Uczestnikm VI MKNOL z Gdańska, Szczecina, Poznania, Torunia, Bydgoszczy, Łodzi i Warszawy transport do Przemyśla. Do dyspozycji Uczestników oddajemy 100 miejsc. Osoby z wymienionych miast zainteresowane transportem autokarowym z Warszawy do Przemyśla, proszone są o zgłaszanie rezerwacji drogą e-mailową na adres [email protected] . Z uwagi na odległość od Przemyśla, Uczestnikom Konferencji z Gdańska, Szczecina, Poznania, Torunia i Bydgoszczy Organizatorzy zapewniają pierwszeństwo w rezerwacji miejsc w autokarach. Niewykorzystane miejsca Organizatorzy oddają do dyspozycji Uczestnikom VI MKNOL z Łodzi i Warszawy.
WAŻNE INFORMACJE:
Z prawej strony portalu w sekcji "Do ściągania" zamieszczone sa następujące informacje: 1) Akomodacja Krasiczyn - Lista Uczestników zakwaterowanych w Hotelu Zamkowym w Krasiczynie; 2) Akomodacja Przemyśl - Lista Uczestników zakwaterowanych w Hotelu Gromada w Przemyślu; 3) PA - Autokar nr 1 - lista Uczestników zakwaterowanych w Hotelu Gromada w Przemyślu (Pilot grupy - Joanna Zagrodzka); 4) Autokar do Krasiczyna - Autokar nr 2 - lista Uczestników zakwaterowanych w Hotelu Zamkowym w Krasiczynie (Pilot grupy - Maria Puchalska).

UWAGA !!!!!! Z przewoźnikiem ustalono miejsce podstawienia autokarów Gromady przewożących Uczestników VI MKNOL z Warszawy do Przemyśla i Krasiczyna w dniu 25 maj. Autokary oznakowne plakatami konferencyjnymi oraz numerami: 1 - Przemyśl Hotel Gromada; 2 - Krasiczyn Hotel Zamkowy, podstawione będą na parkingu przed Muzeum Techniki mieszczącym się w Pałacu Kultury i Nauki (bok Pałacu od strony Aleji Jerozolimskich) . Uczestnicy przesiadający się z pociągów do autokarów proszeni są o kierowanie się podziemnymi korytarzami do wyjścia z Dworca Centralnego na stronę ulicy Emilli Plater. Do czwartku 15 maja wszyscy uczestnicy MKNOL otrzymają informację mailową o miejscu zakwaterowania.
Odjazd autokarów zaplanowany jest na godz. 12.00. Autokar nr 1 (Przemyśl Hotel Gromada) - pilot Joanna Zagrodzka; autokar nr 2 (Krasiczyn Hotel Zamkowy) - pilot Maria Puchalska.

Uczestnicy MKNOL zakwaterowani w Hotelu Zamkowym i podróżujący indywidualnie samochodem , proszeni są o bezpośrednią jazdę do Krasiczyna i zgloszenie się do działającego na miejscu Sekretariatu Konferencji.

Uczestnicy zakwaterowani w Hotelu Zamkowym w Krasiczynie, a przyjeżdżający do Przemyśla pociągiem lub autokarem rejsowym (Dworzec kolejowy i autobusowy oddalony jest od Hotelu Gromada o 700 m), proszeni są o zgłoszenie się do Hotelu Gromada do Sekretariatu Konferencji . Organizatorzy zapewniają Uczestnikom przewiezienie do Hotelu Zamkowego w Krasiczynie.

Na miejscu...

Organizatorzy VI MKNOL 2008 mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Konferencji do tysiącletniego, pięknego Przemyśla, miasta położonego na pograniczu wielu kultur i wyznań. Miasta, które podobnie jak Rzym położone jest na siedmiu wzgórzach, gdzie "wschód" styka się z "zachodem". Zachwycą nas tu zabytkowe kamienice, urokliwe uliczki, kościoły, muzea i średniowieczny zamek otoczony pięknym parkiem. Ogromne wrażenie wywrze na nas wybudowana przez władze austriackie Twierdza Przemyśl, największa po Verdun i Antwerpii, stanowiąca aż 45-kilometrowe pasmo kilkudziesięciu fortów wokół Przemyśla oraz w granicach miasta. Liczne muzea zaimponują nam bogactwem swoich zbiorów, w tym Muzeum Dzwonów i Fajek, wyrobów z których Przemyśl słynie na całym świecie.

Do dyspozycji uczestników oddajemy położony nad brzegiem Sanu Hotel Gromada, usytuowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie Starówki (500m) oraz zaledwie 700 m od dworca kolejowego i autobusowego.

Życie konferencyjne toczyć się będzie także na Zamku w Krasiczynie, który jest jednym z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo-manierystycznej w Polsce oraz jednym z najpiękniejszych w Europie. Ten przepiękny zamek zbudowany na przełomie XVI i XVII w przez Stanisława Krasickiego i jego syna Marcina, zachwyca parawanowymi ścianami zdobionymi piękną ażurową attyką oraz okrągłymi basztami: Boską, Papieską, Królewską i Szlachecką w narożach. Zamek położony jest w niezwykle pięknym parku, zachwycającym bogactwem form i ilością zgromadzonych gatunków roślin.

Zakwaterowanie

Uczestnicy Konferencji zakwaterowani będą w Przemyślu w Hotelu Gromada oraz w Krasiczynie w Zamku, Hotelu Zamkowym, Pawilonie Szwajcarskim i Pawilonie Myśliwskim w pokojach 1-, 2-, 3-osobowych i apartamentach.
Z uwagi na ograniczoną w obu obiektach liczbę pokoi 1-osobowych, Organizatorzy proszę Uczestników o zaproponowanie w Formularzu Zgłoszeniowym osoby do współzakwaterowania.
Bardzo mile będzie widziana informacja o możliwości zakwaterowania grupy 3-osobowej w jednym pokoju. Grupie takiej Organizatorzy zapewnią komfortowe warunki.

WAŻNE INFORMACJE:
Z prawej strony portalu w sekcji "Do ściągania" zamieszczone sa następujące informacje dotyczące zakwaterowania Uczestników VI MKNOL 2008:
1) Akomodacja Krasiczyn - Lista Uczestników zakwaterowanych w Hotelu Zamkowym w Krasiczynie; 2) Akomodacja Przemyśl - Lista Uczestników zakwaterowanych w Hotelu Gromada w Przemyślu.

Program socjalny

Zgodnie z tradycją, obradom naukowym towarzyszyć będą spotkania towarzyskie sprzyjające integrowaniu się multidyscyplinarnego środowiska naukowego poprzez nawiązywanie nowych i pogłębianie istniejących kontaktów.
Komitet Organizacyjny VI MKNOL zaprasza wszystkich Uczestników i Gości do udziału w uroczystym bankiecie na Zamku w Krasiczynie oraz pikniku, który zorganizowany będzie nad brzegiem Sanu.

Oferta turystyczna

Po zakończeniu VI MKNOL w czwartek 29 maja Organizatorzy zapraszają Uczestników do wzięcia udziału w jednej z wycieczek:

Opłaty za wycieczkę do Lwowa należy dokonać przelewem na konto: BRE Bank . O/W-wa ul. Królewska 14, 00-950 Warszawa Nr: 10 1140 1010 0000 5141 1400 1017. Dane odbiorcy: Biuro Turystyczne Przemyśl-Gromada, ul. Franciszkańska 16, 37-700 Przemyśl. Na przelewie prosimy podać imię i nazwisko, adres zameldowania, nr PESEL (dane potrzebne do ubezpieczenia) z dopiskiem "IFARM". Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy Polsko-Ukraińskiej jest !!! PASZPORT !!!

 1. lwow.jpg Lwów
  Wyjazd godz. 6.00; 10.00 - zwiedzanie Lwowa: Cmentarz Łyczakowski,Cmentarz Orląt Lwowskich, Katedra Ormiańska, Kościół Dominikanów, Stary Rynek, Kaplica Boimów; 14.00 - obiad; 15.00 dalsze zwiedzanie: Kościół Bernardynów, Plac Adama Mickiewicza, Katedra Rzymsko-Katolicka, Opera; 18.00 wyjazd do Polski; 23.00 planowany przyjazd do Przemyśla. Cena wycieczki 120,-zł obejmuje: transport, ubezpieczenie NW i KL, bilety wstępu, opiekę przewodnika, obiad, podatek VAT.
 2. przemysl.jpgZwiedzanie Przemyśla i okolic
  Wyjazd godz. 9.30; Ogród Botaniczny "Arboretum' w Bolestraszycach (możliwość zakupu unikalnych sadzonek drzew i kwiatów z całego świata), Fort Twierdzy Przemyśl w Siedliskach; 14.00 - powrót do Hotelu na obiad; 15.00 - zwiedzanie Przemyśla: Fort-warownia Twierdzy Przemyśl, Zamek Kazimierzowski, Katedra Rzymskokatolicka, (dzwonnica), Katedra Grekokatolicka (dzwonnica parawanowa z zabytkowymi dzwonami), Pałac Biskupów Unickich, Kościół Karmelitów, Wieża Zegarowa (Muzeum Dzwonów i Fajek), Starówka; 19.00 powrót do Hotelu. Cena wycieczki 50,- zł.
 3. bieszczady.jpg Pętla Bieszczadzka
  Wyjazd 7:30; Bircza, Sanok (Skansen, Starówka), Lesko (Synagoga, Zamek, Kirkut), Hoczew, Baligród, Jabłonki, Cisna, Wetlina, Solina (spacer po Zaporze Solińskiej, obiad; 19.00 - powrót do Hotelu. Cena wycieczki 75,-zł
Uczestnikom wycieczki Organizatorzy zapewniają nocleg z 29/30 maja w Hotelu Gromada w cenie 110.- zł + 22% VAT

Kontakt

 • Sekretariat VI MKNOL 2008
 • v-ce przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - Hanna Beczkowicz
 • [email protected]
 • kom. +48 601 991 900
 • ψψψψ ψψψψ ψψψψ
 • Instytut Farmaceutyczny 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8
 • tel. (0 22) 456 39 02
 • fax: (022) 456 38 38
 • http://www.ifarm.waw.pl