7Indeks przy symbolu dyspersji σo podkreśla, że odnosi się ona do rozkładu normalnego zmiennej log(R), w odrżnieniu do dyspersji σ rozkładu log-normalnego zmiennej R.