Helicobacter pylori (HP) w klauzurowych zgromadzeniach zakonnych

Władysław Bielański 1Małgorzata Płonka 3Maria J. Dobrzańska 1Anna Kamińska 1Marta Cześnikiewicz-Guzik 1Urszula Szczyrk 1Teresa Pawlik 2Stanisław J. Konturek 1

1. Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Katedra Fizjologii (KFizjol CMUJ), Grzegórzecka 16, Kraków 31-531, Poland
2. Katedra Gerontologii I Medycyny Wewnętrznej (Kat Gerontol), Kraków, Poland
3. Akademia Wychowania Fizycznego, Katedra Fizjoterapii (Fizjoter AWF), Kraków, Poland

Abstract

Wstęp: Zakażenie HP ma charakter rodzinny i w krajach rozwijających się dochodzi do niego głównie w dzieciństwie. Potem następuje dalsze, choć mniej "dynamiczne" rozprzestrzenianie się infekcji, która w 5-tej dekadzie życia obejmuje 55%-75% populacji. Drogi przenoszenia infekcji HP nadal nie są dostatecznie poznane, a wiele badań wskazuje, że ryzyko zakażenia wzrasta wraz z częstością kontaktów międzyludzkich.
Celem badania było określenia statusu HP w zamkniętych zgromadzeniach zakonnych.
Pacjenci i metody: Badania przeprowadzono w 7 zamkniętych żeńskich zgromadzeniach zakonnych na terenie Krakowa. Objęły one 99 sióstr klauzurowych w wieku 20-89 lat (51.7 +/- 9.9), które po wstąpieniu do zakonu, między 16 a 22 rokiem życia, pozostawały w całkowitym odosobnieniu przez okres ok. 30 lat (30 +/- 13.4). Grupę kontrolną stanowiły dobrane wiekowo 354 kobiety z populacji otwartej. U wszystkich badanych, status HP określono nieinwazyjnie przy pomocy mocznikowego testu oddechowego (13C-UBT), wg. własnej modyfikacji (J Physiol Pharmacol 1996, 47, 545-553). Dane dotyczące wieku, wstąpienia i czasu przebywania w zakonie, statusu socjoekonomicznego, wykształcenia, stanu zdrowia itp. uzyskano na podstawie szczegółowego wywiadu.
Wyniki: Wśród 99 zakonnic, czynną infekcję HP stwierdzono u 49.5%, co statystycznie było wartością niższą względem 64.7% znalezionej dla grupy kontrolnej: OR=0.53; 95%CI=0.33-0.86. Najniższą częstość HP tj. 34.7% stwierdzono jednak w podgrupie 49 sióstr, tych które nigdy nie opuściły zgromadzenia: OR=0.26; 95%CI=0.13-0.51. Okazało się, że 42 siostry przebywały czasowo (powyżej 2 tygodni) poza zgromadzeniem (hospitalizacja, prace misyjne) a ich dodatni status HP (71.4%) był zbliżony do grupy kontrolnej: OR=1.22; 95%CI-0.58-2.64. Wyliczone ryzyko zakażenia HP wśród całkowicie izolowanych zakonnic, względem tych, które czasowo przebywały poza klauzurą, było istotnie niższe: OR=4.71; 95%CI=1.77-12.75.
Wniosek: Odosobnienie oraz rygorystyczne ograniczenie kontaktów międzyludzkich zmniejsza znacząco ryzyko zakażenia się bakterią HP.

 

Related papers
  1. Probiotyki a eradykacja Helicobacter pylori

Presentation: oral+poster at XI Kongres PTG-E, Sesja plenarna 4., by Władysław Bielański
See On-line Journal of XI Kongres PTG-E

Submitted: 2004-04-20 14:30
Revised:   2009-06-08 12:55