Zmienna syntetyczna z medianą w analizie lokalnego rynku pracy

Aleksandra Witkowska ,  Marek Witkowski 

Abstract

Rynek pracy jest tą kategorią ekonomiczną, która znajduje się w centrum zainteresowania zarówno władz państwowych jak i samorządowych. Oceny sytuacji na tym rynku dokonuje się z reguły w oparciu o pojedyncze mierniki, z których podstawowymi są stopa bezrobocia, współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia. Tymczasem rynek pracy jest kategorią, ze statystycznego punktu widzenia, bardzo złożoną i powinien być siłą rzeczy charakteryzowany przez wiele cech diagnostycznych. Dopiero wówczas można uzyskać kompleksowy jego obraz w przekroju różnych jednostek terytorialnych, w szczególności gmin i powiatów.

W pracy podejmujemy próbę zastosowania do oceny lokalnego rynku pracy zmiennej syntetycznej opartej na medianie. Sądzimy bowiem, biorąc pod uwagę, że dyferencjacja cech diagnostycznych opisujących ten rynek jest bardzo duża, że zmienna ta będzie do opisu takiego zjawiska uzyteczna.

W związku z tym stawiamy w pracy następujące tezy:

1. Zmienna syntetyczna pozwala na dokonanie oceny stanu lokalnego rynku pracy na poziomie powiatów w jednoznaczny sposób.

2. Zmienna syntetyczna daje możliwość przeprowadzenia rankingu powiatów według stanu rynku pracy z uwzględnieniem zarówno jego strony popytowej jak i podazowej.

3. Na podstawie skonstruowanej zmiennej syntetycznej można dokonać klasyfikacji powiatów na grupy typologiczne według stanu badanego zjawiska złożonego.

4. Zmienna syntetyczna z medianą pozwala ocenić odległość danego powiatu od powiatów-sąsiadów.

Weryfikacji wymienionych tez dokonaliśmy przeprowadzając badanie empiryczne, które objęło swoim zakresem powiaty województwa wielkopolskiego i dotyczyło lat 2000 - 2005. Źródłem danych do badania były publikacje Urzędu Statystycznego w Poznaniu: "Województwo wielkopolskie, podregiony, powiaty, gminy" oraz "Rynek pracy w województwie wielkopolskim".

Legal notice
  • Legal notice:

    Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
    The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
    In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/10596 must be provided.

 

Related papers
  1. Micromechanical properties of nanometer-thick layers of implanted alumina.

Presentation: Oral at XVI KONFERENCJA NAUKOWA SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH PTS, Sympozjum C, by Aleksandra Witkowska
See On-line Journal of XVI KONFERENCJA NAUKOWA SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH PTS

Submitted: 2007-04-10 20:54
Revised:   2009-06-07 00:44
Google
 
Web science24.com
© 1998-2022 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine